Nakkevondt cb550561 S

Ny doktorgrad: Menn tåler smerte best

En ny dok­tor­grad i Trom­sø vi­ser at kvin­ner får let­te­re vondt enn menn og at stress gjør oss eks­tra føl­som­me for smer­te. I ar­bei­det med av­hand­lin­gen har psy­ko­log Per M. As­lak­sen ut­satt både kvin­ner og menn for smer­te.

Publisert

- Kvin­ner rap­por­ter­te om mel­lom 16 og 27 pro­sent mer smer­te sammenlignet med menn, selv om beg­ge kjønn fikk sam­me type smer­te­sti­mu­le­ring, sier As­lak­sen i et in­ter­vju med VG.

Når det gjel­der år­sa­ker sier As­lak­sen at kvin­ner blant an­net har et høy­ere an­tall smer­te­re­sep­to­rer i hu­den. Det­te kan være år­sa­ken til at de opp­le­ver smer­ter ster­ke­re enn menn.

Kvin­ner er også mer på­vir­ket av hor­mo­nel­le va­ria­sjo­ner og er ge­ne­relt mer smer­te­sen­si­ti­ve før men­strua­sjo­nen.

Bio­lo­gi­ske for­skjel­ler kan der­for være med på å for­kla­re hvor­for menn og kvin­ner opp­le­ver smer­te ulikt, på­pe­ker han.

Les også: Har samlet viten om muskel- og skjelettplager

På­ført piller og smer­te

Test­per­so­ne­ne ble på­ført smer­te på uli­ke må­ter. Alle fikk pil­ler. De fles­te fikk pil­ler uten virk­ning, men med be­skjed om at det var et godt smer­te­stil­len­de mid­del.

- Her ser vi in­gen kjønns­for­skjel­ler. Både menn og kvin­ner rap­por­te­rer om mind­re smer­te når de får pla­ce­bo, sier As­lak­sen.

"

At pla­ce­bo vir­ker, er ikke nytt. Iføl­ge av­hand­lin­gen, som er ut­ført ved Uni­ver­si­te­tet i Trom­sø, er for­kla­rin­gen i det­te til­fel­let at stres­set går ned når du får en pil­le du tror skal vir­ke. Da på­vir­kes hjer­ne­om­rå­der som re­gu­le­rer smer­te­fø­lel­se.

Les også: Selv om åtte av ti sier at de vet hvordan de skal forebygge skader pga. datamus, har halvparten av oss slike plager

Stress og fø­lel­ser

Av­hand­lin­gen vi­ser også at fø­lel­se­ne du har når du på­fø­res smer­te, er av­gjø­ren­de for hvor­dan du tak­ler det.

"

- Jo mer ne­ga­ti­ve fø­lel­ser du har, jo mind­re smer­te tå­ler du. Hvis du lett blir engs­te­lig vil du bli mye mer opp­merk­som på hvor i krop­pen du har vondt. Da blir du også mer sen­si­bel for smer­te, sier As­lak­sen.

Kunn­ska­pen om at man opp­le­ver mind­re smer­te når man ikke er stres­set, kan bru­kes til å bed­re be­hand­lin­gen og re­du­se­re smer­te hos pa­si­en­ter.

Kilde: Fysioterapeuten.no

Les også: Kvinner med kvinnelig sjef sliter mest med hodepine, angst og depresjon

"
Powered by Labrador CMS