renholder-colourbox626830

Ikke-vestlige sparkes først

Ikke-vest­li­ge ar­beids­ta­ke­re kjen­ner spa­re­kni­ven dob­belt så bru­talt som et­nisk nor­ske an­sat­te, iføl­ge tall fra Nav.

Publisert

Fram til no­vem­ber i år had­de 1694 per­so­ner fra ikke-vest­li­ge land meldt seg ar­beids­ledige. Det er en øk­ning fra året før på 24 pro­sent, mot 12 pro­sents øk­ning i an­tal­let et­nisk nor­ske le­di­ge, skri­ver Af­ten­pos­ten.

Les også: Nye tiltak mot sosial dumping

Fors­ker på mi­no­ri­te­ter og ar­beids­mar­ked ved In­sti­tutt for sam­funns­forsk­ning (ISF), Jon Rog­stad, sier at inn­vand­re­re er ut­satt for­di de ofte har vært blant de sis­te som er an­satt. Dess­uten er en be­ty­de­lig del sys­sel­satt i kon­junk­tur­sen­si­tive bran­sjer, og man­ge er i mid­ler­ti­di­ge an­set­tel­ses­for­hold.

Kilde: ©NTB

Les også: Store utfordringer for arbeidsinnvandrere

"
Powered by Labrador CMS