Melstøv cb605667

Eksponeres for støv i kornsilo og kraftfôr

Fors­ke­re ved STAMI er i gang med et nytt pro­sjekt for å un­der­sø­ke ar­beids­for­hol­de­ne i kornsilo- og kraft­fôr­bransjen. Arbeids­for­hol­de­ne er pre­get av mye støv.

Publisert

Statens arbeids­miljø­institutt (STAMI) vil nå se nær­me­re på hvil­ke bio­ak­ti­ve kom­po­nen­ter stø­vet in­ne­hol­der, hvor høye kon­sen­tra­sjo­ne­ne er og hvor­vidt det­te kan på­vir­ke de an­satte.

Ulik eks­po­ne­ring gjennom året

Fore­lø­pi­ge re­sul­ta­ter vi­ser at ar­beid i kraft­fôr­mølla med­fører den høy­es­te støv­eks­po­ne­rin­gen i vin­ter­halv­året. Der­et­ter føl­ger ar­beid i korn­si­lo. Minst eks­po­nert er trans­por­tø­re­ne.

Selv om de fles­te prø­vene var un­der den ad­mi­nist­ra­ti­ve nor­men for or­ga­nisk støv på 5 mg/m3, var man­ge prø­ver langt over den­ne gren­sen.

Dy­re­stu­di­er har vist at topp­eks­po­ne­ring for my­ko­tok­si­ner er langt far­li­ge­re enn la­ve­re eks­po­ne­ring over lang tid, der­for er dis­se ekstremverdiene av stor in­ter­es­se. Eksponerings­for­holdene i korn­si­lo­ene kan være svært an­ner­le­des i høst­se­son­gen. Prø­ve­ne fra høs­ten er nå un­der be­ar­bei­del­se. Et­ter nytt­år vil det gjen­nom­fø­res en ny eksponerings­under­søkelse på noen av de sam­me be­drif­te­ne for å få med se­song-og års­va­ria­sjo­nen i eks­po­ne­rin­gen.

Bak­grunn for pro­sjek­tet

Pro­sjek­tet byg­ger på en tid­li­ge­re stu­die som vis­te at korn­støv kan in­ne­hol­de re­la­tivt høye kon­sen­tra­sjo­ner av my­ko­tok­si­ner, og at korn­bøn­der ri­si­ke­rer å in­ha­le­re hel­se­far­li­ge meng­der av korn­støv ved korn­arbeid på går­den.

20 korn­siloer og fôr­blanderier har blitt under­søkt. 106 per­so­ner har gjen­nom­gått un­der­sø­kel­ser av øvre og ned­re luft­veier, og eksponerings­forholdene for 68 av dis­se har blitt under­søkt.

Les mer hos STAMI

"
Powered by Labrador CMS