Godsvogn cb528892 M

Sår tvil om farlige kjemikalier

Det skjer nes­ten hver gang: Når en forsk­nings­rap­port set­ter kje­mi­ka­li­er på ar­beids­plas­sen i sam­men­heng med far­li­ge syk­dom­mer, sås det straks tvil fra fors­ke­re som er be­talt av in­du­stri­en.

Publisert

Syk­lu­sen er gan­ske for­ut­sig­bar og en di­rek­te kopi av stra­te­gi­en fra to­bakks­in­du­stri­en. Fak­tisk job­ber man­ge av fors­ker­ne som i sin tid såd­de tvil om to­bak­kens ska­de­virk­nin­ger, i dag med å så tvil om en rek­ke and­re in­du­stri­el­le pro­duk­ter, mel­der det bri­ti­ske Hazards magazine.

Ma­ga­si­net omtaler i sin siste utgave en ny bok fra David Michaels, "Doubt is their product", som av­slø­rer in­du­stri­ens uli­ke tak­tik­ker for å be­skyt­te sine gif­ti­ge pro­duk­ter.

Lang historie

Allerede på 1950-tal­let på­pek­te fors­ke­re at røy­ke­re had­de langt stør­re ri­si­ko enn and­re for å få lun­ge­kreft. Det­te ble raskt truk­ket i tvil gjen­nom ut­spe­ku­ler­te pr-kam­pan­jer fra si­ga­rett­in­du­stri­en.

På 1980-tal­let be­gyn­te stu­die­ne å vise at røy­king ikke bare tok li­vet av røy­ker­ne selv, men også fa­mi­li­en og ar­beids­ta­ke­re på røyk­fyl­te ar­beids­plas­ser. To­bakks­in­du­stri­en svar­te med å set­te sta­dig fle­re fors­ke­re i sving med å hev­de at stu­die­ne var feil­ak­ti­ge.

Les også: 800 dør årlig i Norge pga. farlige kjemikalier på arbeidsplassen

Mål: Hindre innstramninger

Med ti­den ut­vik­let det seg en hel in­du­stri av viten­ska­pe­li­ge råd­gi­ve­re som spe­sia­li­ser­te seg på å for­sva­re pro­duk­ter. Å så tvil har vist seg å fun­ge­re ri­me­lig bra for å hind­re inn­fø­ring av of­fent­li­ge inn­stram­nin­ger.

Ut­vik­lin­gen har, iføl­ge Michaels, gjen­tatt seg i bran­sje et­ter bran­sje, i år et­ter år. En­hver stu­die som kan tas til inn­tekt for of­fent­li­ge re­gu­le­rin­ger, blir truk­ket i tvil:

Dy­re­for­søk på­stås ikke å være re­le­van­te, må­lin­ger av men­nes­ker ikke re­pre­sen­ta­ti­ve og eksponeringsdata ikke på­li­te­li­ge.

Les også: Genene påvirker følsomheten for kjemikalier

" Media må bli mer kritiske

Et av ny­es­te om­rå­de­ne det sås tvil om, er de­bat­ten om kli­ma­for­and­rin­gene er men­nes­ke­skap­te eller ei.

Selv om mye av me­dia har lært seg å være skep­tisk til fa­brik­ker­te usikkerheter i kli­ma­de­bat­ten, er de mye mind­re opp­merk­som­me på pro­duk­ter som tru­er hel­sen til ar­beids­ta­ke­re og for­bru­kere.

Opp gjen­nom ti­de­ne har det vært sådd tvil om en lang rek­ke kje­mis­ke pro­duk­ter, som as­best, benzenholdig bly, aro­ma­ti­ske ami­ner, be­ryl­li­um, seks­ver­dig krom og diacetyl.

Les også: Vil kartlegge det kjemiske arbeidsmiljøet

Iføl­ge Michaels er det ar­beids­ta­kerne som må be­ta­le pri­sen når myn­dig­he­te­ne lar de fa­brik­ker­te forsk­nings­rap­por­te­ne stan­se el­ler for­sin­ke et nytt re­gel­verk.

Vi kan ikke sto­le på fors­ke­re som er be­talt av en fa­brikk som for­uren­ser el­ler lager far­li­ge pro­duk­ter, uan­sett hvor høy in­te­gri­tet dis­se måt­te ha, me­ner han.

Offentlig ansvar

Han opp­ford­rer der­for fag­for­en­in­ger, ak­ti­vis­ter og mil­jø­for­kjem­pe­re til å kre­ve at myn­dig­he­te­ne selv iverk­set­ter stu­di­er med uav­hen­gi­ge fors­ke­re, ikke de som er kjøpt og be­talt av dem som pro­du­se­rer far­li­ge stof­fer.

Må­let er å re­du­se­re fa­ren før vi ser at ar­beids­ta­ke­re blir syke el­ler mil­jø­ska­de­ne opp­står.

Vi tren­ger ikke å være sik­re for å hand­le. Det vi tren­ger, er å bru­ke den bes­te forsk­nin­gen vi har, ikke kre­ve full sik­ker­het der det uan­sett ikke ek­si­ste­rer noe slikt.

Kilde: Hazards magazine

Les også: REACH innført i Norge

"
Powered by Labrador CMS