Hagearbeid cb602005

Rekordmange brudd på arbeidsmiljøloven

LOs Som­mer­pat­rul­je har fun­net brudd på ar­beids­mil­jø­lo­ven i 1 av 5 be­søk­te be­drif­ter. Dette er en kraf­tig øk­ning i an­tall brudd sammenlignet med tid­li­ge­re år. Grå­dig­het blant ar­beids­gi­ve­re må ta skyl­da, me­ner LO.

Publisert

Et­ter at re­sul­ta­te­ne fra 18 av 19 fyl­ker er talt opp er det klart at det un­der årets som­mer­pat­rul­je er av­dek­ket brudd på ar­beids­mil­jø­lo­ven på over 20 pro­sent av be­drif­te­ne som­mer­pat­rul­jen har opp­søkt. Av 4588 be­drif­ter ble det fun­net di­ver­se brudd på ar­beids­mil­jø­lo­ven hos 997, mel­der LO.

- Det er høyst opp­sikts­vek­ken­de og vel­dig trist at så­pass man­ge ar­beids­gi­ve­re ikke vel­ger å føl­ge ar­beids­li­vets lo­ver og reg­ler. Vi me­ner det­te er et re­sul­tat av en grå­dig­hets­kul­tur som pre­ger sto­re de­ler av norsk næ­rings­liv, sier LOs ungdomsrådgiver Hege Nil­sen Ahlquist.

Slik varsler du om kritikkverdige arbeidsforhold

LOs Som­mer­pat­rul­je har av­dek­ket ca ti pro­sent fle­re brudd i år sammenlignet med 2007. Av de brud­de­ne som går igjen er det mang­len­de ar­beids­kon­trak­ter, at ar­beids­gi­ver ikke ut­be­ta­ler over­tids­til­legg, ulov­lig ar­beid blant barn og unge, samt ulov­lig trekk i lønn som går igjen i LOs ar­beid.

Kilde: LO

Les også: De mest graverende overtrampene skjer i små gründerbedrifter

"
Powered by Labrador CMS