forkjøelse-colourbox571369

Nordmenn er liberale til sykefravær

Forkjølelse er mer akseptert som årsak til sykefravær enn samlivsbrudd, og vi godtar lengre fravær som følge av mobbing enn stress, skriver ledernett.no.

Publisert

Av alle nordiske land er Danmark og Norge mest liberale i forhold til sykefravær. Det viser undersøkelsen Aksepterte årsaker til sykefravær – holdninger i de fem nordiske landene, som Opinion gjennomførte for Nordisk Ministerråd i fjor høst.

Generelt er det ikke veldig store forskjeller mellom landene med hensyn til hvilke årsaksforklaringer vi godtar for sykefravær – men forskjellene er likevel tydelige, og på en del områder er de svært store.

Liberale nordmenn og dansker

Generelt er danskene mest liberale, og nordmenn følger hakk i hæl.

I Norge vil for eksempel seksten prosent av kollegene dine synes det er helt akseptabelt at du sykemelder deg hvis du blir mobbet på arbeidsplassen, og da synes vi at 34 dager et akseptabelt fravær.

Islendinger har derimot et helt annet syn på dette. Bare ni prosent mener at dette alltid er en akseptabel årsak, og da bør du være tilbake på jobb etter ni dager.

Fysisk årsak mest akseptert

I undersøkelsen har tusen personer blitt telefonintervjuet i hvert av de nordiske landene Norge, Sverige, Island, Danmark og Finland. Undersøkelsen ble gjennomført av Opinion i august og september 2007.

De har tatt for seg ni forskjellige årsaker til sykefravær (se tabell). Er forkjølet med litt feber er den mest aksepterte årsaken av de ni. 21 prosent av de spurte mener at dette alltid er en akseptabel grunn for fravær. Mer alvorlige fysiske sykdommer er ikke tatt med.

Likeledes har de spurt om aksepten av sykefravær ved samlivsbrudd, men ikke ved dødsfall i nær familie og så videre. Her må man tenke selv. Det er rimelig å anta at aksepten for sykefravær vil øke med alvorlighetsgraden på sykdommen. Selv om årsakene ikke er uttømmende, gir de likevel en god pekepinn på hvilke årsaker til sykefravær vi har størst aksept for.

Den årsaken som er minst akseptert, uansett hvilket land vi bor i, er sykefravær som følge av bakrus. Ikke forvent sympati fra kollegene hvis du ikke makter å gå på jobb etter julebordet. Ikke overraskende er det bare én prosent av de spurte som mener at bakrus er en plausibel grunn til fravær. Åtti prosent ville aldri ha akseptert dette som gyldig grunn til fravær. Andre årsaker som får liten aksept er fravær på grunn av at man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen, eller fravær på grunn av for lite søvn.

Forskjell mellom kjønn og yrkesgrupper

Det er generelt større aksept for ulike årsaker til sykefravær i offentlig sektor enn i privat sektor, og de som jobber i store bedrifter har en tendens til å akseptere mer enn de som jobber i små bedrifter.

Det er også en klar tendens til at folk som jobber mange timer i uken aksepterer mindre enn de som jobber få timer, og kvinner er generelt mer aksepterende enn menn. Kvinner godtar også flere fraværsdager på grunn av sykdom.

Likevel finnes det overraskende unntak fra denne regelen: Menn har større aksept for sykefravær på grunn av omsorgsbehov i nær familie, mens det er ansatte i omsorgsyrker som har minst aksept for dette. Forskjellene er imidlertid ikke store.

Lengden på sykemeldingen

Mobbing er den årsaken man godtar lengst sykemelding for. Det gjelder uansett land. I gjennomsnitt godtar man 21 dagers sykemelding for denne årsaken i Norden. Stress er den årsaken vi godtar nest lengst sykemelding for.

Hvis vi ser på de seks årsakene til sykemelding i rapporten under ett, og regner ut gjennomsnittet av antall dager sykemelding som godtas, er det arbeidstakere i Danmark og Norge de som i gjennomsnitt godtar flest sykemeldingsdager, uavhengig av årsak. 17 dager i Danmark og 16 dager i Norge.

Arbeidstakere i Finland og på Island er de som godtar færrest sykemeldingsdager, uansett årsak. Syv dager i Finland og seks dager på Island. Forskjellen er med andre ord betydelig.

I Norden sett under ett er 81 prosent av arbeidstakerne enige i påstanden ”Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg”.

Respondentene ble også spurt om å ta stilling til følgende påstand: ”Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen”. I overkant av en tredjedel var enig i dette, mens noe over halvparten var uenige.

Det var store forskjeller mellom yrkesgruppene.Mest enige i påstanden var de som jobber innen undervisning, hotell- og restaurantbransjen og i primærnæringene. Ledere var minst enig i påstanden.

(ledernett.no)

Her er en liste over hva vi godtar som grunner til å være borte fra jobb.

"
Powered by Labrador CMS