Legesjekk cb958328

Flere nordmenn kjøper helseforsikring

Sta­dig fle­re nord­menn kjø­per helse­for­sik­ring, og det er folk med mye pen­ger og lite syk­doms­pla­ger som of­test be­ta­ler seg ut av helse­køene.

Publisert

83 962 nord­menn har for­sik­ret seg selv og fa­mi­lie­med­lem­mer ut av hel­se­kø­ene, skri­ver Af­ten­pos­ten. Det er nes­ten 50 000 fle­re enn for to år si­den.

Tal­le­ne fra Fi­nans­næ­rin­gens Ho­ved­or­ga­ni­sa­sjon (FNH) vi­ser at nær 70 000 nord­menn har be­hand­lings­for­sik­ring via sin ar­beids­gi­ver, mens res­ten har in­di­vi­du­el­le av­ta­ler. De sam­le­de pre­mie­ne var på 175 mil­li­oner kro­ner i før­s­te halv­år i år.

Ifølge Helse­di­rek­to­ra­tet kjø­pes for­sik­rin­ge­ne of­test av folk med høy ut­dan­nel­se, god øko­no­mi og lav fore­komst av hel­se­pro­ble­mer. Øko­no­mi­pro­fes­sor Stei­nar Strøm har sett nær­me­re på hel­se­for­sik­ring i Nor­ge. Han fryk­ter at en øk­ning i sli­ke for­sik­rin­ger vil føre til at de pa­si­en­te­ne som har la­vest inn­tekt, og som ikke har råd til for­sik­ring, vil bli skjø­vet bak­over i hel­se­kø­ene.

– Hvis det er be­gren­set be­hand­lings­ka­pa­si­tet i Nor­ge og ut­lan­det, vil mind­re res­surs­ster­ke pa­si­en­ter bli skjø­vet bak­over i hel­se­kø­ene. Sam­ti­dig er res­surs­ster­ke gjen­nom­gå­en­de mer vant til å hånd­te­re sitt eget liv og kom­me for­te­re gjen­nom et syk­doms­problem. De mind­re res­surs­ster­ke bru­ker leng­re tid og får leng­re sy­ke­fra­vær, som kan ende opp i ufø­re­trygd, sier Strøm.

Kilde: ©NTB

Powered by Labrador CMS