Sint-illustrasjon

Flere misfornøyd med jobben

Sta­dig flere sven­sker er mis­for­nøyd med job­ben sin. I gjen­nom­snitt er end­rin­ge­ne små, men det har skjedd sto­re for­and­rin­ger i ulike alders­grup­per og re­gio­ner.

Publisert

Johan Parmler, sjefs­analytiker ved Svenskt Kvalitets­index, har nett­opp lagt fram årets med­arbeider­baro­meter. Denne viser at for­ver­rin­gen fra i fjor er på 0,4 pro­sent­poeng, mel­der den sven­ske LO-tidningen.

For­nøyd i staten

Det som over­ras­ker ham mest, er at sven­ske stats­an­sat­te er blitt be­ty­de­lig mer for­nøyd med job­ben, sammen­lignet med tid­li­ge­re år.

– Man­ge opp­le­ver at de har le­de­re som er ty­de­li­ge­re enn før. Det fin­nes også mange som synes at le­del­sen lytter til deres ideer og at krea­ti­vi­te­ten tas til følge, sier Parmler.

" Mer mis­nøye blant unge

– Dette kan skyl­des at kon­junk­tu­rene er blitt dår­li­ge­re. Vi kan se av andre under­sø­kel­ser at de unge har et pes­si­mis­tisk syn på den øko­no­mis­ke frem­tiden. Kan­skje er det en sam­men­heng her.

Re­gio­na­le for­skjel­ler

Folk er mest for­nøyd i Midt-Sve­ri­ge og Norr­land, og minst for­nøyd i Små­land.

– Vi kan se at med­ar­bei­de­re i stør­re ste­der stil­ler høyere krav til ar­bei­det. Det kan ha å gjøre med pre­sti­sje og status. Dette på­vir­ker tro­lig hvor for­nøyd den en­kel­te er.

Kilde: LO-tidningen

"
Powered by Labrador CMS