Forretningskvinne
Forretningskvinne

Nye veier til bedre arbeidsmiljø

Ar­beids­mil­jø og sik­ker­het er mye mer enn på­legg og ar­beids­in­struk­ser. Hvor­dan får du dine med­ar­bei­de­re til å in­ter­es­se­re seg for ar­beids­mil­jø­et?

Publisert

Kurs­del­ta­ke­re ved Lunds uni­ver­si­tet i Sve­ri­ge har satt seg ned og kom­met fram til en rek­ke gode tips for le­de­re som øns­ker å in­vol­ve­re sine an­sat­te til å bli mer ak­ti­ve i ar­beids­mil­jø­ar­bei­det. Her er de viktigste tipsene:

* Gi med­ar­bei­der­ne dine en for­ut­set­ning for å være del­ak­ti­ge. Gi dem inn­fly­tel­se og mu­lig­het til å på­vir­ke sin egen ar­beids­plass.

* Mo­ti­ver dine med­ar­bei­de­re til å ta an­svar for å være med i hel­se- og ar­beids­mil­jø­ar­bei­det.

* Innfinn deg med at det må være en ba­lan­se mel­lom krav og res­sur­ser hos dine med­ar­bei­de­re.

* Finn med­ar­bei­der­nes ster­ke si­der, ikke de sva­ke.

* Sett deg noen lang­sik­ti­ge mål for ar­beids­mil­jø­ar­bei­det.

* For­søk å gjø­re dine egne le­de­re in­ter­es­sert i hel­se- og ar­beids­mil­jø­ar­beid.

* Jobb for å få til et bra sam­spill på ar­beids­plas­sen, både gjen­nom å bed­re det so­sia­le mil­jø­et og ved å bi­dra til at ar­beids­fly­ten ikke ska­per ir­ri­ta­sjon in­ternt i el­ler på tvers av av­de­lin­ger.

* Og husk: En­ga­sjer­te le­de­re ska­per en­ga­sjer­te med­ar­bei­de­re.

Kilde: Rådene er delvis hentet fra svenske Arbetsmiljöupplysningen

Les også:

De ansattes personlighet er avgjørende for arbeidsmiljøet, mener ledere

Arbeidslivet blir en stadig større arena i våre liv. Det stiller større krav til ledere

Korttidsfraværet er lavere hos gode ledere, viser studie

"
Powered by Labrador CMS