Sykepleier cb580017 M

Menn jobber skift, kvinner jobber turnus

71 prosent av skiftarbeidere er menn, og 88 prosent av disse arbeider heltid. 74 prosent av turnusarbeidere er kvinner, og 51 prosent av disse arbeider deltid.

Publisert

Blant kvinnelige skiftarbeidere er det også en høy andel på heltid (62 prosent). Tilsvarende finner vi en lavere andel menn på heltid blant turnusarbeidere enn blant skiftarbeidere (82 prosent). Det viser en ny rapport om omfanget og praktisering av skift- og turnusarbeid og arbeidsmiljø, publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kort deltid mest utbredt blant kvinner

Den mest utbredte arbeidstiden for kvinner med skift- eller turnusarbeid er kort deltid (1-19 timer), deretter lang deltid (20-29 timer) og kort heltid (33-36 timer). Den mest utbredte arbeidstiden for menn med skift- eller turnusarbeid er heltid og kort heltid. Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid for skiftarbeidere er 36,9 timer og for turnusarbeidere 31,4 timer pr. uke. Forskjellen i arbeidstid mellom skiftarbeidere og turnusarbeidere skyldes langt på vei at det er forskjellig kjønnsfordeling i de to gruppene, og at kvinner i gjennomsnitt har kortere arbeidstid enn menn uavhengig av arbeidstidsordning. Men kvinner med skiftarbeid har lengre avtalt arbeidstid enn kvinner i turnus.

Antall skift- og turnusarbeidere øker

Rapporten viser at antall ansatte med skift- og turnusarbeid øker. Siste år var økningen på 5,2 prosent, mens økningen i totalt antall ansatte var på 4 prosent.Dårligere arbeidsmiljø for industriarbeidere Rapporten viser at skiftarbeidere i industrien kommer dårligere ut både når det gjelder fysiske og ergonomiske arbeidsmiljøfaktorer enn andre ansatte. De er jevnt over utsatt for flere arbeidsmiljøproblemer enn ansatte med andre arbeidstidsordninger innenfor industrien.

Utsatt for vold og trusler

Ansatte i turnus er i mye større grad enn andre ansatte utsatt for vold. Kvinnelige turnusansatte er mest utsatt. Innen helse- og sosialsektoren er tre av ti turnusansatte utsatt for vold eller trussel om vold et par ganger i måneden. Til sammenligning opplever en av ti av andre ansatte i samme næring det samme.

Høyere jobbkrav til turnusarbeidere

Ved å se på andre arbeidsmiljøforhold som jobbkrav og kontroll, finner forfatterne at ansatte med turnusarbeid skiller seg ut med høyere jobbkrav og mindre grad av kontroll enn andre ansatte. Dette gjelder også for turnusansatte i helse- og sosialsektoren. Flere skift- og turnusarbeidere enn andre ansatte opplever også dårlig forhold mellom ansatte og ledelse og mellom ansatte. Og vi ser samme mønster når vi kontrollerer for næring.(Statistisk sentralbyrå)

Powered by Labrador CMS