Arbeidskolleger

Færre ulykker når ledelsen taler sikkerhet med medarbeiderne

Sikkerheten bedres og det blir færre ulykker på bygge­plasser, i industrien og gods­transport­bransjen, hvis ledelsen snakker direkte med med­arbeiderne om sikker­heten i det daglige. Det er hoved­konklusjonen i en dansk rapport.

Publisert

Forskningsprojektet FAIS er ut­ført av Det Na­tio­na­le Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Arbejdsmedicinsk Klinik Her­ning.

Mel­lom­le­der vik­tig for sik­ker­heten på ar­beids­plas­sen

Det er ofte for­skjell på den over­ord­ne­de sik­ker­hets­po­li­tik­ken i en virk­som­het og den fak­tis­ke pri­ori­te­rin­gen av sik­ker­het i ar­bei­det.

For­skjel­len hen­ger sam­men med at den dag­li­ge sam­ta­len mel­lom le­de­re og med­ar­bei­de­re på f.eks. en byg­ge­plass kun i få til­fel­ler drei­er seg om sik­ker­het.

Det med­fø­rer at sik­ker­het blir lavt pri­ori­tert i prak­sis, selv om sik­ker­het er høyt pri­ori­tert i virk­som­he­tens po­li­tikk.

Mel­lom­le­de­re spil­ler der­for en vik­tig rol­le for å set­te sik­ker­het på dags­or­den i det dag­li­ge ar­bei­det, for der­med å få over­satt ord til hand­ling.

Les også: Tegneserie styrker det skadeforebyggende arbeidet

Kun én av ti sam­ta­ler hand­ler om sik­ker­het

I om­kring ni av ti kon­tak­ter mel­lom le­del­se og med­ar­bei­de­re på en byg­ge­plass drei­er kom­mu­ni­ka­sjo­nen seg ute­luk­ken­de om virk­som­he­tens pro­duk­sjon.

Kun i én av ti kon­tak­ter er med­ar­bei­der­nes sik­ker­het et tema, selv om sik­ker­het er re­la­tivt høyt pri­ori­tert i de virk­som­he­te­ne som del­tok i un­der­sø­kel­sen.

Les også: Nasjonalt skaderegister

" Tre far­li­ge bran­sjer er blitt undersøkt

I FAIS-pro­sjek­tet valg­te fors­ker­ne seks virk­som­he­ter med ialt tolv ar­beids­plas­ser i tre bran­sjer, som i føl­ge det dan­ske Arbejdstilsynet alle har re­la­tivt man­ge ar­beids­ulyk­ker. De tre bran­sje­ne er:

Bygg og an­legg: Med­ar­bei­der­ne ar­bei­der på mid­ler­ti­di­ge ar­beids­plas­ser, der ri­si­ko­si­tua­sjo­nen ofte end­rer seg.

Gods­trans­port: Med­ar­bei­der­ne ar­bei­der ale­ne på skif­ten­de ar­beids­ste­der og står ofte over­for nye ri­si­ko­si­tua­sjo­ner.

In­du­stri: Med­ar­bei­der­ne ar­bei­der re­la­tivt fast på sam­me ar­beids­plass og står over­for de sam­me ri­si­ko­si­tua­sjo­ne­ne hver dag.

FAIS-pro­sjek­tet om­fat­tet ialt tolv ar­beids­plas­ser: syv byg­ge­plas­ser, fire i gods­trans­port og en in­du­stri­virk­som­het.

Sam­le­de re­sul­ta­ter for de tre bran­sje­ne

Ho­ved­fun­net er at økt sikkerhetskommunikasjon mel­lom le­de­re og med­ar­bei­de­re er et ef­fek­tivt vir­ke­mid­del hvis man vil for­bed­re sik­ker­he­ten på ar­beids­plas­se­ne.

Det vis­te seg å være hyp­pi­ge­re kon­takt mel­lom le­del­se og med­ar­bei­de­re i bygg og an­legg samt i in­du­stri, enn i gods­trans­port.

Re­sul­ta­ter spe­si­elt for bygg og an­legg

Det er mu­lig å øke kom­mu­ni­ka­sjo­nen om sik­ker­het mel­lem le­de­re og med­ar­bei­de­re uten at det sam­ti­dig tar vekk fo­kus fra pro­duk­sjon og kva­li­tet.

Re­sul­ta­ter spe­si­elt for gods­trans­port

Sjå­fø­rer i den­ne bran­sjen har i stor grad en kon­takt­fla­te som går på tvers av transportvirksomhetene.

Det set­ter transportvirksomhetene litt ut av spill med tan­ke på ser­vi­ce og sik­ker­het. Det gjør også at ny­an­sat­te sjå­fø­rer, uten et nett­verk, hav­ner i en van­ske­lig si­tua­sjon.

For å kun­ne øke kom­mu­ni­ka­sjo­nen om sik­ker­het, må det ut­vik­les nye for­mer for kon­takt mel­lom sjå­fø­rer og kjø­re­le­del­se.

Re­sul­ta­ter spesielt for In­du­stri

I in­du­stri er sik­ker­hets­or­ga­ni­sa­sjo­nen i stand til å på­vir­ke hyp­pig­he­ten av kon­takt mel­lom le­de­re og med­ar­bei­de­re. Det­te for­bed­ret sik­ker­he­ten og re­du­ser­te fore­koms­ten av ar­beids­ulyk­ker.

Fore­byg­ge al­vor­li­ge ar­beids­ulyk­ker - FAIS

FAIS står for "fore­byg­gel­se av al­vor­li­ge ar­beids­ulyk­ker gjen­nom in­ter­ven­sjon i sik­ker­het og sik­ker­hets­kul­tur". FAIS om­fat­ter i alt fem del­pro­sjek­ter – hvor­av to dok­tor­grads­pro­sjek­ter – i bran­sje­ne bygg og an­legg, gods­trans­port og in­du­stri.

Kilde: Arbejdsmiljoforskning.dk

Andre nettsteder: Skadeforebyggende forum

"
Powered by Labrador CMS