Sykepleier cb580017 M
Sykepleier cb580017 M

Vil dekke flere yrkesskader

For­sik­rings­bran­sjen øns­ker at be­last­nings­ska­der skal gi rett til yrkes­skade­er­stat­ning. Det om­fat­ter blant annet syke­pleiere og hjelpe­pleiere som ut­vik­ler mus­kel- og skje­lett­skader etter mange år med tunge løft og for­flytninger.

Publisert

- Hvis yrkes­skade­ordningen ut­vi­des til også å gjel­de be­last­nings­ska­der, an­slår vi at det kan føre til fem mil­li­ar­der kro­ner i økte premie­kostnader pr. år, sier adm. di­rek­tør Arne Skauge i Finans­næ­rin­gens Hoved­or­ga­ni­sa­sjon (FNH).

Han støt­ter tan­ken om at en­kel­te be­last­nings­li­del­ser skal in­klu­de­res i en ny ord­ning for yr­kes­ska­de­er­stat­ning. En ny ord­ning kan bety en dob­ling av da­gens kost­na­der til yr­kes­ska­der, in­klu­dert of­fent­lig sek­tor, iføl­ge Skau­ge.

Store forventninger

Sy­ke­pleie­re og hjel­pe­pleie­re er blant dem som i dag ikke har rett til yr­kes­ska­de­er­stat­ning.

Hauge mener blant annet ar­beids- og in­klu­de­rings­mi­nis­ter Bjar­ne Hå­kon Hans­sen har skapt for­ventninger om at han vil vur­de­re å in­klu­de­re en­kel­te be­last­nings­ska­der i ord­nin­gen, sier han. En slik ut­vi­del­se vil ikke bare få be­tyd­ning for hel­se­ve­se­net, men også for pri­va­te bran­sjer som ho­tell­næ­rin­gen.

En eks­pert­grup­pe skal in­nen 20. juni leg­ge fram for­slag for Ar­beids- og in­klu­de­rings­de­par­te­men­tet om hvil­ke be­last­nings­li­del­ser som even­tu­elt skal in­klu­de­res i en ny ord­ning.

Et gode for industriarbeidere

Da­gens ord­ning med yr­kes­ska­de­er­stat­ning har i stor grad kom­met manns­do­mi­ner­te yr­ker i in­du­stri­en til gode, me­ner blant an­net Norsk Sy­ke­plei­er­for­bund og Fag­for­bun­det.

Be­last­nings­li­del­ser som over tid har ført til mus­kel- og skje­lett­syk­dom­mer, god­kjen­nes ikke i dag som yr­kes­ska­de. Det sam­me gjel­der psy­kis­ke på­kjen­nin­ger og be­last­nin­ger over tid som har skapt men­ta­le pro­ble­mer.

SI DIN MENING! Er dagens regel­verk for yrkes­skader en for­tids­lev­ning fra den gang alle som job­bet var menn, og alle menn job­bet i in­du­stri­en?

Godkjenner svært få kvinner

Iføl­ge de to for­bun­de­ne var an­tal­let meld­te yrkes­ska­der i hel­se- og om­sorgs­sek­to­ren 5089 i pe­ri­oden 2000-2006. I samme pe­ri­ode meld­te in­du­stri­en om 4514 ska­der.

Av dis­se fikk 111 menn god­kjent yrkes­syk­dom, mens det kun var 18 kvin­ner som fikk god­kjent yrkes­syk­dom.

Les mer: Forbruker.no

"
Powered by Labrador CMS