Bilkrasj cb950789
Bilkrasj cb950789

Dårlig hjelp til trafikkskadde

Under halv­par­ten av de som har vært i al­vor­li­ge tra­fikk­ulyk­ker, kom­mer til­ba­ke i full jobb. Be­hand­lings­til­bu­det va­rie­rer svært mye. Man­ge ar­beids­­gi­ve­re jobber for lite med å fore­bygge ulykker blant arbeids­takere som bruker bil i jobben.

Publisert

Un­der­sø­kel­sen som vi­ser at un­der halv­par­ten kom­mer til­ba­ke i ar­beid, er ut­ført av fy­sio­te­ra­peut og fors­ker He­le­ne L. Sø­berg ved Ul­le­vål uni­ver­si­tets­sy­ke­hus. Hun har fulgt mer enn 100 per­so­ner fra 72 kom­mu­ner som har vært ut­satt for al­vor­li­ge ulyk­ker. De fles­te skad­de var unge un­der 35 år, man­ge var for­eld­re til små barn.

– 43 pro­sent av de som blir hardt skadd er til­ba­ke i full jobb to år et­ter ulyk­ken. Åtte pro­sent er ufø­re­tryg­det, og om lag halv­par­ten er helt el­ler del­vis sy­ke­meldt, sier Sø­berg.

Man­ge unge skades

Sø­berg me­ner man­ge får for lite hjelp når de blir skre­vet ut av sy­ke­hu­set, og at re­ha­bi­li­te­rin­gen ikke fun­ge­rer godt nok.

– Fy­sio­te­ra­pi er of­test det enes­te hjel­pe­til­bu­det til de som er hardt skadd i tra­fikk­ulyk­ker. Fy­sisk opp­tre­ning et­ter ulyk­ken er vik­tig for dem, men man­ge sli­ter også med van­ske­li­ge fø­lel­ser og kan få pro­ble­mer med for­hol­det til barn og ek­te­fel­le el­ler sam­bo­er. Det er svært få kom­mu­ner som tar tak i dis­se pro­ble­me­ne og kart­leg­ger hva som skal til for å bed­re livs­kva­li­te­ten til de tra­fikk­skad­de.

– Hjel­pe­til­bu­det i kom­mu­ne­ne er for dår­lig. Bare de hel­dig­ste får et re­ha­bi­li­te­rings­til­bud som er til­pas­set hel­he­ten i de­res egne be­hov.

Sø­berg på­pe­ker også at man­ge mang­ler over­sikt over hva slag ret­tig­he­ter de har og hvor de skal hen­ven­de seg for å få mer hjelp.

– Den en­kel­te blir over­latt mye til seg selv et­ter sy­ke­hus­opp­hol­det. De som kom­mer for­test til­ba­ke til jobb igjen, er de som til tross for fy­sis­ke og fø­lel­ses­mes­si­ge pla­ger kla­rer å hol­de på det so­sia­le li­vet med fa­mi­lie, ven­ner og na­bo­er,sier hun.

– Minst 12 000 men­nes­ker ska­des i tra­fik­ken hvert år, man­ge av dem al­vor­lig. Li­ke­vel er det før­s­te gang noen har fulgt ut­vik­lin­gen til hardt skad­de over så lang tid, sier ge­ne­ral­sek­re­tær Anne-Kari Holm i Hel­se og Re­ha­bi­li­te­ring.

Forsk­nings­pro­sjek­tet blir nå vi­de­re­ført i tre år til.

– Forsk­nin­gen er nød­ven­dig for å do­ku­men­te­re hva slags be­hand­lings­til­bud hardt skad­de per­so­ner tren­ger for å kom­me til­ba­ke i jobb og til et so­si­alt liv, sier Anne-Kari Holm.

Kil­de: News­wire. News­wire er et opp­drags­fi­nan­si­ert ny­hets­by­rå. Den­ne ar­tik­ke­len er skre­vet for Hel­se og Re­ha­bi­li­te­ring.

Powered by Labrador CMS