Innemiljø cb612268

Slik får du et godt innemiljø hjemme

Vi til­brin­ger nes­ten all vår tid innen­dørs. Like­vel er det så som så med luft­kva­li­te­ten. Med disse tip­se­ne kan du selv gjøre mye for å bedre inne­miljøet.

Publisert

Mange inne­kli­ma­pro­ble­mer skyl­des opp­rin­ne­li­ge feil i byg­nin­gen.

Noe skyl­des også at deler av den brukes galt i for­hold til de byg­nings­mes­si­ge for­ut­set­nin­ge­ne, for eks­em­pel at det dusjes mye oftere enn det opp­rin­ne­lig var lagt opp til.

Atter andre ting skyldes dårlig renhold.

Nett­ste­det Inneklima.com har generelt mange gode tips om inne­klima­utfordringer. De har satt opp ialt 14 retnings­linjer, kall det gjer­ne sjekk­punkter, for å minimalisere trøb­bel i nye og gamle hus:

1 Til­pass hu­set et­ter ditt lo­ka­le kli­ma og sann­syn­li­ge kli­ma­end­rin­ger

2 Tenk mil­jø ved valg av ma­te­ria­ler

3 Pro­fe­sjo­nell be­fa­ring før kjøpe­kon­trakt under­teg­nes

4 Ikke over­ta bo­li­gen hvis den luk­ter jord eller har mugg inne

5 Vær på vakt mot fukt under hele bo­pe­ri­oden

6 Påse at bo­li­gen er sik­ret mot hjemme­ulyk­ker

7 Bruk lukte­san­sen for å av­slø­re spe­si­el­le luk­ter

8 Få inn­sikt i hva slags luft­skifte det er i bo­li­gen

9 Vur­der om luft­skiftet er godt nok ved alle års­tider i alle rom

10 Sats gjerne på enøk, men la hel­sen gå foran

11 Sjekk at alt bygge­støv er fjer­net før over­ta­kel­se

12 Til­rette­legg for jevn­lig ren­gjøring

13 Kart­legg in­ne­mil­jø­et år­lig - gjer­ne på egen hånd

14 Søk kva­li­fi­sert råd hvis noe er for dår­lig

Les mer om sjekkpunktene på: Fjorten bud for et godt innemiljø hjemme (Inneklima.com)

"
Powered by Labrador CMS