Veiledning_Varsling

Skomakerens barn kan også varsle

Re­gje­rin­gen har en­de­lig la­get ret­nings­lin­jer for hvor­dan stats­an­sat­te skal vars­le om kri­tikk­ver­di­ge for­hold på ar­beids­plas­sen – ti må­ne­der et­ter at de nye reg­le­ne i ar­beids­mil­jø­lo­ven tråd­te i kraft.

Publisert

Den nye ar­beids­mil­jø­lo­ven på­leg­ger ar­beids­gi­ve­re å ut­ar­bei­de ru­ti­ner el­ler set­te i verk and­re til­tak som leg­ger for­hol­de­ne til ret­te for in­tern vars­ling. Nå har Fornyings- og ad­mi­nist­ra­sjons­de­par­te­men­tet (FAD) ut­ar­bei­det ret­nings­lin­jer for ut­ar­bei­del­se av lo­ka­le vars­lings­ru­ti­ner i sta­ten.

Ret­nings­lin­je­ne er pri­mært be­reg­net på stat­li­ge ar­beids­gi­ve­re. FADs ret­nings­lin­jer er ment som et sup­ple­ment til Ar­beids­til­sy­nets vei­le­der for vars­ling ("Vars­ling om kri­tikk­ver­di­ge for­hold på ar­beids­plas­sen"), og be­hand­ler sær­skil­te pro­blem­stil­lin­ger knyt­tet til stats­for­valt­nin­gens sær­preg.

Selv om ret­nings­lin­je­ne først og fremst er be­reg­net på stat­li­ge ar­beids­gi­ve­re, kan den også være nyt­tig for til­lits­valg­te og an­sat­te, me­ner FAD.

Sta­tens ret­nings­lin­jer er et solid håndverk på hele 22 si­der. De kom­mer sent, men godt. Men jeg er usik­ker på om alle sta­tens le­de­re faktisk vil ta seg tid til å lese den lan­ge vei­led­nin­gen. Kunne det vært nok med den kor­te og fyn­di­ge huske­lis­ten som står til slutt?

Retningslinjene kan lastes ned på: Regjeringen.no

"
Powered by Labrador CMS