Innsjø cb613264

Skal ha fle­re bar­rie­rer

Ved alle nor­ske vann­verk ba­se­res den hy­gie­nis­ke sik­rin­gen på at vann­verket skal ha minst to hy­gie­nis­ke bar­rie­rer som er uav­hen­gi­ge av hver­andre.

Publisert

Bar­rie­re­ne skal mot­virke at smitte­stof­fer og and­re hel­se­mes­sig be­ten­ke­li­ge or­ga­nis­mer skal kun­ne trans­por­te­res som en for­urens­ning fra kil­den og fram til for­bru­ker­ne.

Ifølge Mat­til­synet er "the mul­tip­pel bar­rier sy­stem" de siste årene an­vendt i drikke­vanns­for­sy­nin­gen. Dette inne­bærer at flere del­bar­rie­rer til sammen kan være like­verdig med det tid­li­ge­re prin­sip­pet om to hygie­nis­ke bar­rie­rer. Uansett skal minst én av de hy­gie­nis­ke bar­rie­re­ne virke des­in­fi­se­ren­de.

An­legg som mang­ler to hy­gie­nis­ke bar­rie­rer dri­ver klart i strid med regel­ver­ket. Dette må ka­rak­te­ri­se­res som et me­get al­vor­lig for­skrifts­brudd. Risiko for vann­båren smitte kan, alt et­ter drifts­for­hol­de­ne ved vann­ver­ket, være be­ty­de­lig ved sli­ke an­legg.

Under Mat­til­sy­nets re­vi­sjon av 26 pro­sent av alle enkelt­stå­en­de vann­verk, vin­te­ren 2006/2007, ble det av­dek­ket at hele 29 drikke­vanns­anlegg mang­let to hy­gie­nis­ke bar­rie­rer. Alle fikk ved­tak der de ble til­plik­tet å ut­bed­re for­hol­det.

Kilde: Fant mange feil hos vannverkene (Mattilsynet)

"
Powered by Labrador CMS