Kjemikalier cb571884

Nytt kurs om kjemisk helsefare

Arbeids­miljø­loven kre­ver at arbeids­gi­ve­re gir til­strek­ke­lig opp­læring for alle som ar­bei­der med kjemi­ka­li­er. Like­vel an­slår Arbeids­til­synet at det i det nor­ske arbeids­markedet årlig fore­kom­mer rundt 800 døds­fall som skyl­des kjemi­ka­li­er.

Publisert

- Vi har nå ut­vik­let et bran­sje­kurs in­nen det vik­ti­ge te­ma­et kjemi­kalie­håndtering, og vi håper kur­set kan bi­dra til å re­du­se­re an­tall døds­fall som skyl­des mang­len­de opp­læ­ring, sier Chul Christian Aamodt i sel­skapet Mintra.

Kur­set ble ut­vik­let blant an­net i sam­ar­beid med Grenland Group og Teekay Petro­jarl. I til­legg be­nyt­tes kur­set ak­tivt av ande sel­skap. Kur­set har en va­rig­het på to ti­mer og er til­gjen­ge­lig på Trainingportal.no. Kur­sets mål­grup­pe er ar­beids­ta­ke­re som ar­bei­der i ol­je­in­du­stri­en.

Kilde: Kjemisk helsefare (Offshore.no)

"
Powered by Labrador CMS