Hjerne cb531173

Mangler talenter

Det er ikke bare nor­ske be­drif­ter som sli­ter med å få tak i kva­li­fi­sert ar­beids­kraft. Det samme gjel­der over hele Europa.

Publisert

Over 1300 eu­ro­pe­iske HR-sjefer er blitt spurt om hva de an­ser som de stør­ste ut­ford­rin­ge­ne i sine be­drif­ter. Man­ge­len på kva­li­fi­sert ar­beids­kraft er gjen­gan­geren i besvarelsene.

Det er alt­så ikke bare jak­ten på ar­beids­kraft ge­ne­relt som ventes å til­spis­se seg frem­over. Også kam­pen om de sto­re ta­len­te­ne vil pre­ge det eu­ro­pe­iske ar­beids­mar­ke­det, melder nettstedet Karrierelink.no.

Forsmak i Norge

– In­gen and­re land i Eu­ro­pa har så stramt ar­beids­mar­ked som oss, sånn sett har vi al­le­re­de fått en for­smak på hvor­dan si­tua­sjo­nen kom­mer til å bli framover, sier Even Bol­stad.

Han er dag­lig le­der i med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nen HR Nor­ge, som sam­men pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­sjo­nen EAPM og Bos­ton Con­sul­ting Group (BCG) står bak un­der­sø­kel­sen ”The Fu­tu­re of HR in Eu­ro­pe”.

Sliter med å utvikle talenter

53 le­de­re fra nor­ske virk­som­he­ter del­tok i den eu­ro­pe­iske un­der­sø­kel­sen. Blant de nor­ske be­sva­rel­se­ne ble det å ut­vik­le og be­hol­de ta­len­ter sett på som en av de stør­ste ufordringene.

– Nor­ske be­drif­te­ne un­der­in­ves­te­rer be­ty­de­lig i sine ta­len­ter. De har ofte am­bi­si­øse vekst­mål og for­ret­nings­pla­ner, men un­der­vur­de­rer hva det­te egent­lig in­ne­bæ­rer for re­krut­te­ring og ut­vik­ling av kom­men­de ta­len­ter. Un­der­sø­kel­sen be­kref­ter at ta­lent­ut­vik­ling blir det al­ler vik­tig­ste HR-om­rå­det i frem­tiden, sam­ti­dig som man­ge be­drif­ter mang­ler kom­pe­tan­se til å hånd­te­re den­ne ut­ford­rin­gen i dag, sier Rune Ja­cob­sen i BCG.

Kan gi økt utflagging

Un­der­sø­kel­sen vi­ser vi­de­re at man­ge be­drif­ter vil bli tvun­get til lete et­ter arbeids­kraft langt uten­for sine egne lan­de­gren­ser.

– Vi ser også at fle­re be­drif­ter flyt­ter ut de­ler av virk­som­he­ten til land der det er til­gang på ta­len­ter som de mang­ler i sin or­ga­ni­sa­sjon i dag, sier Ja­cob­sen i BCG.

Kilde: Mangel på talent rammer Europa (Karrierelink.no)

"
Powered by Labrador CMS