Lege ved pc-skjerm cb611871

Leger sykemelder mer enn manuellterapeuter

Nye tall fra NAV viser at leger syke­mel­der pa­si­en­ter med muskel- og skjelett­lidelser dob­belt så lenge som manuell­tera­peuter.

Publisert

- Tendensen i syke­meldings­praksisen har vært tydelig fra før­s­te dag ma­nu­ell­tera­peu­tene ble primær­kon­tak­ter. Det typiske er at mens legene syke­melder pasi­en­ter med muskel- og skjelett­lidelser i gjennom­snitt 20 dager per kvar­tal, syke­melder manuell­tera­peu­te­ne den samme pa­si­ent­grup­pen gjen­nom­snitt­lig 10. Tal­le­ne vi­ser hvor klokt det har vært at po­li­ti­ker­ne ga ma­nu­ell­te­ra­peu­te­ne syke­meldings­rett, sier Fred Hatle­brekke i Norsk Fysio­tera­peut­for­bund.

NAVs tall for an­net kvar­tal 2007 vi­ser at:

* ki­ro­prak­to­re­ne og lan­dets om­kring 300 ma­nu­ell­te­ra­peu­ter skrev ut til sam­men 6202 sy­ke­mel­din­ger i ka­te­go­ri­en mus­kel- og skje­lett­li­del­ser

* i sam­me pe­ri­ode skrev le­ge­ne ut 285 699 sy­ke­mel­din­ger

* ma­nu­ell­te­ra­peu­te­ne sy­ke­meld­te i gjen­nom­snitt i 9,7 da­ger

* le­ge­ne sy­ke­meld­te i gjen­nom­snitt i 20,5 da­ger.

Hat­le­brek­ke me­ner at tal­le­ne il­lust­re­rer prak­si­sen med at ma­nu­ell­te­ra­peu­te­ne fin­ner løs­nin­ger som gjør at pa­si­en­te­ne hol­der seg i ar­beid mens de får lø­pen­de opp­føl­ging og be­hand­ling hos manuell­tera­peuten.

Kiro­prak­to­rer og ma­nu­ell­te­ra­peu­ter (fy­sio­te­ra­peu­ter med vi­de­re­ut­dan­ning i ma­nu­ell­te­ra­pi) har si­den 1. januar 2006 hatt an­led­ning til å syk­mel­de pa­si­en­te­ne sine i opp­til åtte uker.

Kilde: Leger sykemelder mer enn manuellterapeuter (Helserevyen Online)

"
Powered by Labrador CMS