Hjemmehjelp Trond 8073

Hjemmetjenesten får kritikk

Arbeids­til­synet har av­dek­ket at an­sat­te i hjemme­tje­nes­ten i Sand­nes ikke har fått god nok opp­læ­ring i å melde om av­vik el­ler hånd­te­re vold og trus­ler på arbeids­plassen.

Publisert

Det var i ap­ril i år at Arbeids­til­synet gjen­nom­før­te til­syn ved alle om­sorgs­av­de­lin­ge­ne i Sand­nes. I en rap­por­ten som til­sy­net send­te til Sand­nes kom­mu­ne i be­gyn­nel­sen av den­ne må­ne­den, på­pe­kes føl­gen­de tre av­vik:

* Alle an­sat­te i hjem­me­tje­nes­ten må få opp­læ­ring i ar­beids­tek­nikk og fore­byg­ging av mus­kel- og skje­lett­pla­ger. Opp­læ­rin­gen må være år­lig og ob­li­ga­to­risk.

* Ru­ti­ner for mel­ding om av­vik må gjen­nom­gås på nytt og må gjø­res kjent for de an­sat­te slik at de kan bru­ke ru­ti­ne­ne og mel­de av­vik.

* Kom­mu­nen må sør­ge for at det gjen­nom­fø­res sy­ste­ma­tisk opp­læ­ring for alle an­sat­te i hånd­te­ring av vold og trus­ler

Kilde: Hjemmetjenesten får tilsyns-kritikk (Aftenbladet)

"
Powered by Labrador CMS