Gravid_mage_cb522142

Gravide oftere sykemeldt

Sy­ke­fra­væ­ret blant gra­vi­de øker. Men det skal lite til for at de blir stå­en­de len­ger i job­ben.

Publisert

Sær­lig øker sy­ke­fra­væ­ret for yng­re gra­vi­de. De sis­te åre­ne har sy­ke­fra­vær i for­bin­del­se med svan­ger­skap økt 5,2 pro­sent.

De næ­rin­ge­ne som to­talt sett har høyt sy­ke­fra­vær, har også høyt fra­vær blant gra­vi­de. Sy­ke­fra­væ­ret blant gra­vi­de ar­beids­ta­ke­re var i and­re kvar­tal 2006 høy­est i va­re­han­del, ho­tell- og re­stau­rant, samt in­nen hel­se og so­sia­le tje­nes­ter.

– Det skal lite til for at gra­vi­de står len­ger i jobb, men det kre­ver at ar­beids­gi­ve­ren del­tar ak­tivt og leg­ger til ret­te, sier Stein Lan­ge­land i Nav.

Tal­le­ne frem­kom­mer i rap­por­ten Ar­beid og vel­ferd nr. 3 2007. Rap­por­ten vi­ser at det også har skjedd en end­ring i le­ge­nes dia­gno­se. I 2001 ble snaue halv­par­ten av de syk­meld­te gitt svan­ger­skaps­re­la­ter­te dia­gno­ser. I 2006 fikk nes­ten to av tre sli­ke dia­gno­ser.

I 2001 fikk en av fire gitt en mus­kel-/skje­lett­dia­gno­se, mot bare en av åtte i 2006.

Les mer: Helserevyen Online

"
Powered by Labrador CMS