Oljeplattform cb523747

Gjennomslag for norske sikkerhetskrav

Strenge, norske krav blir nor­men etter at olje- og gass­indu­stri­en i Norge, Stor­bri­tan­nia, Neder­land og Danmark er kom­met fram til en avtale om sikker­hets­opp­læring.

Publisert

Etter to års ar­beid er av­ta­len om en fel­les stan­dard for sik­ker­hets­opp­læ­rin­gen i Nord­sjøen i havn. De fire lan­de­ne har der­med aner­kjent hver­and­res sik­ker­hets- og be­red­skaps­opp­læring.

– Den en­de­li­ge av­ta­len gjør at de nor­ske fag­pla­ne­ne frem­de­les gjel­der, sam­ti­dig som det blir enk­le­re for å be­drif­ter og an­sat­te å ar­bei­de på tvers av sok­kel­gren­se­ne, sier Carsten Bowitz, fag­sjef HMS i Olje­indu­stri­ens Lands­for­en­ing.

Når av­ta­len trer i kraft 1. no­vem­ber 2008 vil an­sat­te med norsk opp­læ­ring kun­ne job­be i alle nord­sjø­landene. An­sat­te i Stor­bri­tan­nia, Neder­land og Dan­mark må ta de­fi­ner­te til­leggs­kurs for å bli god­kjent for jobb på norsk sokkel.

På lengre sikt vil lan­de­ne ha en fel­les stan­dard for sik­ker­hets­kursene, slik at sik­ker­hets­kurs tatt i ett land skal være gyldig i de andre nord­sjø­landene.

Kilde: Gjennomslag for norske sikkerhetskrav (PETRO & industri)

og: Ny avtale om sikkerhetsopplæring (Offshore.no)

"
Powered by Labrador CMS