Undervisning-ill. Colourbox

Flest arbeidskonflikter i undervisning og helse

Enkelte yrker og sektorer er overrepresentert når det gjelder konflikter, mobbing og trakassering - flest konflikter finner vi i helse- og undervisningssektoren.

Publisert

Dette kommer frem i siste nummer av Samfunnsspeilet. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har sett på konflikter, mobbing, trakassering og vold i arbeidslivet. SSBs tidligere undersøkelser om arbeidsmiljø har hatt relativt lave anslag over hvor mange som utsettes, det er likevel klart at noen yrker er langt mer utsatt enn andre.

" Fire av tiFire av ti ansatte oppgir at de ofte eller av og til opplever konflikter med andre ansatte på jobben. Utviklingen i de senere år er at kvinner opplever konflikter på arbeidsplassen i større grad enn menn.Verst innen høyere undervisning

Det er flere yrkesgrupper som skiller seg ut med høyt konfliktnivå. Undervisningsyrker som krever minst fire års utdanning på universitet og høgskole, er de yrkene der flest oppgir at de opplever konflikter, både mellom ansatte og ledelse samt mellom ansatte og samlet når vi slår sammen begge typer av konflikter. Det er lærerne på universitet/høgskole eller videregående skole som skiller seg mest negativt ut.

Høyt konfliktnivå i helsevesenet

Andre yrkesgrupper som skiller seg ut med høyt konfliktnivå, er biologiske og medisinske yrker samt yrker innen biologi og helsevesenet som krever ett til tre års utdanning. Drøyt seks av ti leger opplever konflikter mellom ansatte og ledelse og/eller mellom ansatte. Et annet yrke i helsesektoren som slår ut med høyt konfliktnivå, er jordmødre/spesialsykepleiere/sykepleiere.

Sterke profesjonsutøvere - Dette er yrkesutøvere med høyere utdanning som har sterk bevissthet rundt sin identiteten som profesjonsutøvere, sier Anders Folkestad. Han tror mye av forklaringen på konfliktnivået kan ligge her.- Dette er dessuten områder som har opplevd store styringsendringer, refomer og en vridning mot New Public Management. Dette, sammen med trang økonomi, kan ofte komme i på kollisjonskurs med en profesjonsbevissthet omkring arbeidsoppgavene som kan gi latente konflikter, tror Unio-lederen.Kilde: SSB og Unio

Powered by Labrador CMS