Bedriftshelsetjeneste_cb523305

BHT skal utvides

Regjeringen fore­slår å ut­vi­de bedrifts­helse­tjenestens ansvars­område på bak­grunn av en rap­port ut­ar­bei­det på veg­ne av Arbeids- og in­klu­de­rings­de­par­te­men­tet.

Publisert

En ny­lig gjen­nom­ført BHT-ut­red­ning ser ut til å gi en sterkt ut­vi­det bran­sje­for­skrift, ster­ke­re fo­kus på IA og en el­ler an­nen god­kjen­nings­ord­ning for BHT-ene. For­sla­get fra ut­red­nin­gen kan bety om lag 700 nye års­verk i norsk BHT, mel­der Stami.

En god­kjen­nings­ord­ning er øns­ket av man­ge, men kan­skje får pi­pen en an­nen låt når BHT-ene opp­da­ger at de må be­ta­le for å bli god­kjent.

Kost­na­de­ne er sti­pu­lert til om lag 1 pro­sent av om­set­nin­gen og bur­de sånn sett være over­kom­me­li­ge, men kan bety mer­ar­beid og mer­kost­na­der, sær­lig i star­ten, for å leve opp til kra­ve­ne.

Flere nye bransjer

Iføl­ge Absentia vil for­sla­get in­ne­bæ­re en utvidelsesplikt til be­drifts­hel­se­tje­nes­te for fle­re ri­si­ko­ut­sat­te bran­sjer.

Blant an­net fore­slås det å stil­le krav om be­drifts­hel­se­tje­nes­te i hel­se- og so­si­al­sek­to­ren, un­der­vis­ning, fri­sør­bran­sjen, fis­ke­opp­drett, gjen­vin­nings­bran­sjen og kraft.

– Dis­se for­sla­ge­ne vil in­ne­bæ­re en re­vi­ta­li­se­ring og vi­de­re­ut­vik­ling av be­drifts­hel­se­tje­nes­ten som vir­ke­mid­del for et godt og fore­byg­gen­de ar­beids­mil­jø, sier ar­beids- og in­klu­de­rings­mi­nis­ter Bjar­ne Hå­kon Hans­sen.

Fær­re får BHT

Mens 90 pro­sent av ar­beids­ta­ker­ne i Fin­land har BHT, er det kun 60 pro­sent av ar­beids­ta­ker­ne i Nor­ge som kan skry­te av det sam­me. Iføl­ge råd­gi­ver ved STAMI Arve Lie er det in­gen grunn til å tro at an­tal­let vil øke:

– Vi i Nor­ge lå på vel 60 pro­sent dek­ning for syv år si­den, men nå er vi nok på full fart ned mot 50 pro­sent, sier over­le­ge og råd­gi­ver Arve Lie ved STAMI til NTB.

Kilder: Bedriftshelsetjenesten skal utvides (Absentia) og

Hva skjer med BHT i Norden? (Stami)

"
Powered by Labrador CMS