Callsenter_9917

Arbeids­livs­forsk­ningen er blitt for ensrettet

Tekno­lo­gi var et sen­tralt tema for ar­beids­livs­forsk­nin­gen på 1970- og 80-tallet. I dag har or­ga­ni­sa­sjons­for­mer, le­del­se og so­sia­le as­pek­ter over­tatt fors­ker­nes opp­merk­som­het. Er forsk­nin­gen blitt for ensidig?

Publisert

På 70- og 80-tal­let var man­ge in­du­stri­ali­ser­te land var pre­get av ar­beids­kon­flikter. Inn­fø­ring av ny tek­no­lo­gi før­te til at grunn­la­get for hele fag for­svant. Det ble ført lan­ge dis­ku­sjo­ner om den overflødiggjøringen som tek­no­lo­gi­ut­vik­lin­gen med­før­te, for eks­em­pel i avi­ser og bryg­ge­ri­er.

And­re kon­flik­ter hand­let om et ned­sli­ten­de og ska­de­lig ar­beids­mil­jø som føl­ge av den tek­no­lo­gis­ke ut­vik­lin­gen. Et­ter hvert fikk ar­beids­gi­ver­ne en plikt til å dis­ku­te­re kon­se­kven­se­ne av ny tek­no­lo­gi med de an­sat­tes re­pre­sen­tan­ter.

Over­gang til det men­nes­ke­li­ge

Mot slut­ten av 80-tal­let ble be­gre­per som Hu­man Resource Ma­na­ge­ment, To­tal Quality Ma­na­ge­ment og Just in Time mote. "Plut­se­lig" gjaldt det å se mer på leder­stil og men­nes­ke­li­ge res­sur­ser. Også i dag er ar­beids­livs­forsk­nin­gen svært opp­tatt av hvor­dan or­ga­ni­sa­sjons- og le­del­ses­for­mer på­vir­ker ar­beids­li­vet.

En ten­dens er at tek­no­lo­gi sy­nes å bli fa­set ut som be­grep. Det ses mer og mer bort fra det ma­te­ri­el­le. Spiss­for­mu­lert kan vi si at vi fo­ku­se­rer på so­sia­le for­kla­rin­ger ale­ne og ser bort fra de ma­te­ri­el­le.

Tek­no­lo­gi fort­satt sen­tralt

Det dan­ske Tids­skrift for Arbejdsliv me­ner tek­no­lo­gi­en fort­satt for­tje­ner fors­ker­nes opp­merk­som­het. Det skul­le være nok å nev­ne te­ma­er som virtualisering og glo­ba­li­se­ring av ar­bei­det, noe som mu­lig­gjø­res av in­for­ma­sjons­tek­no­lo­gi­en. Et an­net tema er it som et in­stru­ment for ra­sjo­na­li­se­ring.

Et tred­je tema er nye jobb­ty­per som føl­ge av ut­bredt bruk av it på ar­beids­plas­se­ne. Et fjer­de tema er bru­ken av it-sy­ste­mer for å kon­trol­le­re ar­bei­det.

Et eks­em­pel på det sist­nevn­te er call-sen­te­re, som er blitt kalt "vår tids samlebåndsarbeid". Call-sen­tre­ne gjør det mu­lig å fri­gjø­re ar­bei­det fra geo­gra­fis­ke bin­din­ger, men de gir også mu­lig­het for en de­tal­jert over­vå­king av ar­bei­det.

Et­ter­ly­ser forsk­ning på mo­der­ne ar­beids­for­mer

Tids­skrif­tet pe­ker på at mes­te­par­ten av da­gens ar­beids­livs­forsk­ning stu­de­rer ver­di­ba­sert le­del­se, selv­le­del­se og in­di­vi­dua­li­se­ring som en kil­de til pro­ble­mer i det nye ar­beids­li­vet. Sam­ti­dig er det en ten­dens til å over­se den rol­len som for­skjel­li­ge it-le­del­ses­sy­ste­mer spil­ler.

Man­ge av da­gens it-sy­ste­mer bru­kes sy­ste­ma­tisk for å mo­ni­to­re­re med­ar­bei­der­ne. Li­ke­vel er det få som stil­ler spørs­mål ved det ver­di­mes­si­ge grunn­la­get for sli­ke sy­ste­mer. Både fors­ke­re og prak­ti­ke­re opp­ford­res der­for om å ta fatt på den­ne opp­ga­ven.

Kilde: http://www.nyt-om-arbejdsliv.dk/tfa07-3.asp

"
Powered by Labrador CMS