Rett til å varsle

Slik varsler du

Arbeidsmiljøloven slår fast at alle kan varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Men det er ikke alltid like lett å vite hvordan du skal varsle, når du skal gjøre det og til hvem. Utdanningsforbundet har laget en lettlest veiledning.

Publisert

Vars­ling er å si ifra om kri­tikk­ver­di­ge for­hold til noen som kan gjø­re noe med det.

Kri­tikk­ver­di­ge for­hold kan være lov­brudd, brudd på in­ter­ne reg­ler el­ler ret­nings­lin­jer, på etis­ke nor­mer el­ler an­nen kri­tikk­ver­dig at­ferd.

Eks­emp­ler er kor­rup­sjon og be­stik­kel­ser, tra­kas­se­ring, mob­bing el­ler dis­kri­mi­ne­ring el­ler brudd på sik­ker­hets­reg­ler. Det kan også gjel­de reg­ler om hel­se, mil­jø og sik­ker­het, taus­hets­plikt, an­buds­reg­ler el­ler saks­be­hand­lings­reg­ler.

Utdanningsforbundet har laget en lettlest brosjyre som tar for seg for­holdene rundt det å vars­le på din ar­beids­plass

Du kan lese mer og laste ned brosjyren på: Rett til å varsle. Hvordan går du fram? (www.utdanningsforbundet.no)

"
Powered by Labrador CMS