Dansk flagg cb602140

Lær av danskenes se­ni­or­po­li­tikk

Dan­ske­ne lig­ger 10 år for­an oss i se­ni­or­po­li­tik­ken, sær­lig når det gjel­der den lo­ka­le verk­tøy­kis­ta. Det hev­der se­ni­or­råd­gi­ver Ole-Erik Yr­vin.

Publisert

– Se­ni­or­po­li­tik­ken er en so­ve­sal. Den har sov­na stil­le inn, sier, Ole-Erik Yr­vin.

– For det før­s­te mang­ler verk­tøy­kis­ta for hvor­dan lo­kal se­ni­or­po­li­tikk skal ut­for­mes. Der hvor de lyk­kes lo­kalt, har de fylt verk­tøy­kis­ta selv.

– For det and­re har fo­ku­set i ho­ved­sak vært lagt på av­gan­gen fra yr­kes­li­vet. Her har or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne vist en pas­si­vi­tet som be­kref­ter at in­gen av dem egent­lig har se­ni­or­po­li­tikk som spe­sia­li­tet. Or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne har først og fremst vært opp­tatt av å sik­re trygg av­gang fra fyl­te 62 år.

De to sis­te om­rå­de­ne han er mis­for­nøyd med er det han kal­ler sto­re strategiproblemer i og mang­len­de eva­lue­ring av se­ni­or­po­li­tik­ken.

– Se­ni­or­po­li­tik­ken lig­ger på si­den for oss som er i al­de­ren for å gå ut av ar­beids­li­vet. Det skjer in­gen dia­log med oss, og det av­spei­ler alt­så nett­si­de­ne vi har å for­hol­de oss til, sier han.

Yr­vin me­ner vi har mye å lære av dan­ske­ne.

– De har tatt for seg alle sam­funns­sek­to­re­ne og truk­ket ut de røde trå­de­ne der de har fått til noe. I en seniorrapport har de til og med eva­lu­ert re­sul­ta­te­ne i na­bo­lan­de­ne Nor­ge og Sve­ri­ge. Vi har ikke gjort noe lik­nen­de.

– Vi tren­ger ikke enda mer forsk­ning på se­ni­or­po­li­tik­ken for å fin­ne de kon­kre­te ret­nings­lin­je­ne. Vi tren­ger bare å få dem over­satt fra dansk, fast­slår han.

Kilde: Lær av danskenes seniorpolitikk (frifagbevegelse.no)

Les også Milliarder å spare på seniorene (frifagbevegelse.no)

"
Powered by Labrador CMS