Tveitahacker

Kan varsle anonymt på nett

Varslere i arbeids­livet kan nå slå alarm uten frykt for å få karrieren ødelagt. Det norske data­sikkerhets­firmaet Kantega har laget verdens første nett­løsning for anonyme varslere.

Publisert

Ar­beids­ta­ke­re har lov­fes­tet rett til å varsle om kri­tikk­ver­di­ge for­hold på ar­beids­plas­sen, men man­ge er redd for føl­ge­ne hvis de kom­mer med åpen kri­tikk. Post­kas­sen uten­for per­so­nal­di­rek­tø­rens kon­tor er ikke all­tid den bes­te løs­nin­gen.

– Sy­ste­met vårt sik­rer at in­gen kan fin­ne ut hvem som har sendt var­se­let. Den en­kel­te skal være trygg på at vars­lin­gen ikke kan spo­res og føre til mob­bing og and­re straf­fe­re­ak­sjo­ner, sier Da­vid Baum i Kan­te­ga til ny­hets­by­rå­et News­wire.

Nett­ba­sert varsling

Løs­nin­gen er la­get slik at det ikke fin­nes noen di­rek­te kop­ling mel­lom den som vars­ler og den som tar imot mel­din­gen. Mel­din­ge­ne blir sendt via en ser­ver uten­for be­drif­ten og over­fø­res der­et­ter til den som skal be­hand­le sa­ken i be­drif­ten.

– Vars­le­ren kan få til­ba­ke­mel­ding fra saks­be­hand­ler i egen or­ga­ni­sa­sjon uten at saks­be­hand­le­ren vet hvem av­sen­de­ren er. Po­en­get er å sik­re vars­le­re full ano­ny­mi­tet, sier Baum.

Kantegas løs­ning går ut på at den som vil vars­le om ulov­li­ge el­ler kri­tikk­ver­di­ge for­hold, log­ger seg inn fra be­drif­tens eget in­tra­nett og bru­ker BankID, som gir full ano­ny­mi­tet.

– Påloggingen er svært en­kel og like sik­ker som i nett­ban­ken. Ters­ke­len for å vars­le må være så lav som mu­lig. Da er sjan­sen stør­re for at pro­ble­mer blir løst før de rek­ker å vok­se seg sto­re og uhånd­ter­li­ge, sier Da­vid Baum.

Sy­ste­met skal prø­ves ut av en stat­lig etat og en norsk kom­mu­ne før det lan­se­res nes­te år.

Åpen­het best

Jan Bor­gen i antikorrupsjonsbyrået Transparency In­ter­na­tio­nal Nor­ge me­ner at det bes­te er at vars­le­re står fram i full åpen­het og ikke opp­trer ano­nymt.

– Åpen­het gjør det let­te­re å vur­de­re opp­lys­nin­ge­ne som leg­ges fram. Åpen­het kan også gi en ras­ke­re av­kla­ring av kri­tikk­ver­di­ge for­hold, sier han til News­wire.

Sam­ti­dig for­står han be­ho­vet for ano­ny­mi­tet.

– Det kan være tøft å stå fram med kri­tikk, og det kan få kon­se­kven­ser for den en­kel­te. Le­der­ne må vise i prak­sis at det er mu­lig for an­sat­te å si fra uten at det får ne­ga­ti­ve føl­ger for vars­ler­ne. Der­for er det ikke et spørs­mål om en­ten el­ler, men om løs­nin­ger som kan ut­fyl­le hver­and­re, sier Jan Bor­gen i Transparency Inter­na­tio­nal Nor­ge.

For mer informasjon, kontakt Da­vid Baum eller Ma­rit Col­lin i Kan­te­ga.

Kil­de: News­wire. News­wire er et opp­drags­fi­nan­si­ert ny­hets­by­rå og ar­tik­ke­len er skre­vet på opp­drag fra Kan­te­ga AS.

Powered by Labrador CMS