Trim Gamling cb808376

Kan trim forlenge yrkeslivet?

Stami har star­tet et pro­sjekt som skal sør­ge for at fle­re eld­re ar­beids­ta­ke­re ar­bei­der len­ger. Blant test­per­so­ne­ne er an­sat­te hos entre­pre­nør L.L. Han­stad i Trysil.

Publisert

I dag mot­tar om lag 800 000 nord­menn en el­ler an­nen form for stø­nad. Noen av dem er ufø­re på grunn av fy­sis­ke pla­ger. Sam­ti­dig er det man­ge som be­nyt­ter mu­lig­he­ten til å pen­sjo­ne­re seg tid­lig.

Alt det­te fø­rer til økte kost­na­der for sam­fun­net, sam­ti­dig som ar­beids­gi­ve­re mis­ter er­fa­rin­gen og kom­pe­tan­sen fra sine eld­ste med­ar­bei­de­re.

– Vi ser at be­ho­vet for å im­por­te­re ar­beids­kraft snart vil øke. Det­te pro­sjek­tet som er igang­satt av Stami har som mål å fin­ne ut hvor­dan vi kan få eld­re arbeids­ta­ke­re til å job­be len­ger, sier Odd­var Knut­sen hos Lia HMS i Try­sil.

Sam­men med før­s­te­lek­tor Stamen, fy­sio­log Jon I. Med­bø og pro­sjekt­le­der Ei­nar Jebens har Knut­sen de sis­te tre da­ge­ne tes­tet over 40 an­sat­te hos L.L. Han­stad. Pro­sjekt­grup­pen prø­ver å fin­ne ut om fy­sisk tre­ning kan gjø­re kar­rie­ren litt len­ger hver for en­kelt ar­beids­ta­ker.

– Vi ser på hvil­ke fy­sis­ke for­skjel­ler det er på de unge og de eld­re, for ofte fø­les prak­tisk ar­beid let­te­re jo yng­re du er. Så skal de eld­ste gjen­nom et års tid trenes slik at de­res fy­sis­ke form ligner mer på den hos de yng­re. Kan­skje kan det­te gjø­re de eld­res ar­beids­hver­dag litt let­te­re, sier Knut­sen.

Det vil gå et år ett til to før pro­sjek­tet gir svar og kon­klu­sjo­ner.

Kilde: Når du skal bli lenger i jobben (www.ostlendingen.no)

"
Powered by Labrador CMS