Vaskedame cb532344 S

Godt nytt for kvinner med yrkesskader

Da­gens reg­ler for yr­kes­ska­de fan­ger ikke opp alle syk­dom­mer som klart skyl­des for­hold på ar­beids­plas­sen. Det­te ram­mer sær­lig kvin­ner. Nå skal et ekspert­utvalg se nærmere på skjev­hetene.

Publisert

I dag fin­nes det en rek­ke sli­ta­sje- og be­last­nings­li­del­ser som er yr­kes­be­tin­ge­de, som ikke blir si­de­stilt med øv­ri­ge yr­kes­syk­dom­mer, skri­ver SVs Ka­rin An­der­sen i det de­batt­inn­legg i Ut­dan­ning.

Slitasjeskader faller utenfor

To eks­emp­ler: En ren­hol­der, som har hatt et man­ge­årig vas­ke­ar­beid og får do­ku­men­tert at slitasje­gikt­forandringene i hånd- og fin­ger­ledd er yr­kes­re­la­ter­te, får ikke det­te god­kjent som yrkes­skade.

En om­sorgs­ar­bei­der, som får do­ku­men­tert at de va­ri­ge rygg­li­del­ser som har ført til to ope­ra­sjo­ner for ski­ve­ut­glid­ning, med over­vei­en­de sann­syn­lig­het skyl­des ar­bei­dets art, be­stå­en­de av dag­li­ge, tun­ge løft av hjel­pe­tren­gen­de pa­si­en­ter, er i samme si­tua­sjon.

Sli­ke sli­ta­sje- og be­last­nings­li­del­ser vil ikke i dag god­kjen­nes som yrkes­skade. Det­te er uri­me­lig og ram­mer ty­pis­ke ska­der og syk­dom­mer i kvin­ne­do­mi­ner­te yrker.

Slitasje kan bli godkjent som yrkesskade

Re­gje­rin­gen har nå ned­satt et eks­pert­ut­valg som skal ut­re­de og fore­slå end­rin­ger i hvil­ke syk­dom­mer som kan like­stil­les med yrkes­skade. Ut­val­get skal blant an­net se på li­del­ser som over tid har ut­vik­let seg i mus­kel og skje­lett, og li­del­ser som har ut­vik­let seg som følge av psy­kis­ke på­kjen­nin­ger eller be­last­nin­ger over tid.

Ut­val­gets ar­beid skal fore­lig­ge in­nen 20. juni 2008 og ar­bei­det vil bli fulgt opp i for­bin­del­se med lov­for­sla­get om ar­beids­ska­der som re­gje­rin­gen tar sikte på å legge fram våren 2009.

Kilde: Godt nytt for kvinner med yrkesskader (Utdanning)

Se også: Ekspertutvalg utreder belastninger som yrkessykdom (fagforbundet.no)

"
Powered by Labrador CMS