Funksjonshemmet 2796 lite

Funksjonshemmede søker ikke faste jobber

Be­man­nings­by­rå­et Adec­co får få hen­ven­del­ser fra funk­sjons­hem­me­de ar­beids­sø­ke­re.

Publisert

Av de 271 000 funk­sjons­hem­me­de som i dag er uten jobb, vil 17 pro­sent gjer­ne ar­bei­de, viser årets arbeids­krafts­under­søkelse fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå. Men Adec­co mot­tar svært få hen­ven­del­ser fra funk­sjons­hem­me­de ar­beids­sø­ke­re.

– Det kre­ves en viss grad av til­ret­te­leg­ging for den­ne grup­pen, men ofte mind­re enn man på for­hånd tror, sier Per-Arne Gul­brand­sen, kon­sern­sjef i Adec­co.

Sek­sjons­le­der Jan­ne Skei i Nor­ges Han­di­kap­for­bund me­ner at man­ge funk­sjons­hem­me­de har møtt så mye mot­stand at de har gitt opp.

– For noen er det å kom­me seg gjen­nom hver­da­gen tøft nok. De or­ker rett og slett ikke å søke på job­ber, sier Jan­ne Skei.

Svek­ket selv­til­lit

Også en stor ar­beids­plass som Te­le­nor sy­nes det er van­ske­lig å re­krut­te­re funk­sjons­hem­me­de.

– Det er ikke en­kelt å nå grup­pen. Funk­sjons­hem­me­de kan være redd for å søke, for­di selv­til­li­ten er svek­ket, sier pro­sjekt­le­der Ing­rid Ihme i Te­le­nor.

Sel­ska­pet har pri­ori­tert til­ret­te­leg­ging for funk­sjons­hem­me­de, og hvert år får 15 per­so­ner del­ta i pro­sjek­tet Open Mind, som gir opp­læ­ring og ar­beids­tre­ning til funk­sjons­hem­me­de.

– Med tan­ke på hvor man­ge funk­sjons­hem­me­de som mang­ler jobb, skul­le vi hatt kø og ven­te­lis­ter. Men det har vi ikke, sier Ihme.

Van­ske­lig å re­krut­te­re

Nær­me­re 700 000 men­nes­ker står uten­for ar­beids­li­vet, og det­te er te­ma­et for ar­beids­livs­kon­fe­ran­se­ne Adec­co ar­ran­ge­rer i Oslo den­ne uka og i Trond­heim i de­sem­ber.

– Ut­ford­rin­gen er å end­re hold­nin­ger både hos ar­beids­gi­ve­re, be­man­nings­by­rå­er og hos de funk­sjons­hem­me­de selv, sier Per-Arne Gul­brand­sen, kon­sern­sjef i Adec­co.

Kun 45,3 pro­sent av funk­sjons­hem­me­de i yr­kes­ak­tiv al­der er i jobb, vi­ser tall fra SSB. I hele be­folk­nin­gen mel­lom er 74,8 pro­sent i ar­beid. Man­ge funk­sjons­hem­me­de er ikke fast an­satt, men har kor­te­re kon­trak­ter el­ler prak­sis­plas­ser.

Må fo­ku­se­re på ev­ner

Cato Zahl Pe­der­sen har gjen­nom fle­re år ar­bei­det for at ar­beids­li­vet skal bli mer til­gjen­ge­lig for men­nes­ker med funk­sjons­ned­set­tel­ser.

– Funk­sjons­hem­me­de må by mer på seg selv og fo­ku­se­re på sine ev­ner og sine ster­ke si­der, sier Zahl Pe­der­sen.

Han me­ner per­so­ner som må lære seg å leve med en funk­sjons­ned­set­tel­se har egen­ska­per og er­fa­rin­ger som kan kom­me godt med i ar­beids­li­vet, som ar­beids­gle­de og evne til om­stil­ling.

Nor­ges Han­di­kap­for­bund sy­nes det er be­kla­ge­lig at man­gel på fy­sisk til­gjen­ge­li­ge ar­beids­lo­ka­ler re­du­se­rer funk­sjons­hem­me­des mu­lig­het til å vel­ge stil­ling og ar­beids­gi­ver.

– Når ar­beids­gi­ver er lo­ka­li­sert i tred­je eta­sje uten heis hjel­per det lite for en rul­le­stol­bru­ker å vise til egen kom­pe­tan­se, sier Jan­ne Skei i Han­di­kap­for­bun­det.

Artikkelen er skrevet av nyhetsbyrået Newswire på oppdrag fra Adecco.

Powered by Labrador CMS