Flom cb848859

Færre dødsfall med demokrati

En grundig gjennom­gang av natur­kata­strofer over hele verden viser at antall døds­fall har nær sammen­heng med styre­form og nasjonal­produkt. Studien bør være en tanke­vekker også for norske areal­planleggere.

Publisert

Fors­ke­re ved Prin­ce­ton uni­ver­si­tet i USA har sett på sam­men­hen­gen mel­lom natur­ka­ta­stro­fer og sam­funns­struk­tur.

Det vi­ser seg at antall døds­fall er langt lavere i de­mo­kra­tis­ke land med et høyt brutto na­sjo­nal­pro­dukt (BNP) enn i fat­ti­ge land styrt av dik­ta­to­rer.

Demo­krati og god øko­no­mi er også mye vik­ti­ge­re enn både na­tur­ka­ta­stro­fens om­fang og be­folk­nings­tett­he­ten i ka­ta­stro­fe­om­rå­det for å hol­de an­tall døds­fall nede. Over­svøm­mel­sen i New Orleans i 2005 il­lust­re­rer dette ty­de­lig. Det var store ma­te­ri­el­le ska­der, men få døds­fall.

De­mo­kra­ti vik­ti­ge­re enn øko­no­mi

Mer enn 80 pro­sent av na­tur­ka­ta­stro­fe­ne i pe­ri­oden 1964-2004 skjed­de i bare 15 land. Blant disse er det en stor over­vekt av land med lavt BNP og ude­mo­kra­tisk sty­re­form.

Iran og Vene­zuela ut­gjør to unn­tak: Begge er rike pga. høye olje­inn­tek­ter, men ram­mes li­ke­vel hardt av na­tur­ka­ta­stro­fer med mange døds­fall.

Stu­di­en bru­ker det­te som ar­gu­ment for at et de­mo­kra­tisk sty­re­sett er mye vik­ti­ge­re for å unn­gå døds­fall i na­tur­ka­ta­stro­fer enn god øko­no­mi.

Bør på­vir­ke norsk are­al­plan­leg­ging

Stu­di­en pre­si­se­rer at det ikke len­ger er mu­lig å si at døds­fall i na­tur­ka­ta­stro­fer skyl­des til­fel­dig­he­ter.

De er en di­rek­te og uunn­gåe­lig kon­se­kvens av at høy­ri­si­ko­om­rå­der blir tatt i bruk til bo­lig­byg­ging, samt man­ge re­gje­rin­gers mang­len­de evne til å hind­re ha­sar­di­øs bruk av ri­si­ko­ut­satt are­al.

Stu­di­en bør være en tan­ke­vek­ker for nor­ske kom­mu­ner, som ukritisk driver med areal­plan­leg­ging i skred- og flom­ut­satte om­rå­der.

Studien er nærmere omtalt i en artikkel av Gregory E. Van der Vink: Geotimes, oktober 2007.

Kilde: Færre dødsfall med demokrati (GEO365.no)

"
Powered by Labrador CMS