Sveiser cb845957 S

Underrapporterer kols

Lunge­syk­dommen kols (kronisk obstruktiv lunge­syk­dom) er kraftig under­rapportert som yrkes­sykdom i Norge. Mindre enn to prosent av nye til­feller av arbeids­relatert kols blir meldt til Arbeids­tilsynet hvert år.

Publisert

Håkon Lasse Leira, over­lege ved Ar­beids­me­di­sinsk av­de­ling ved St. Olavs Hos­pi­tal, opp­ly­ser over­for bla­det Ar­beids­mil­jø at det i dag er in­ter­na­sjo­nal enig­het om at 15 pro­sent av kols-til­fel­le­ne skyl­des for­hold på job­ben.

– Tar vi ut­gangs­punkt i Hel­se- og om­sorgs­de­par­te­men­tets tall, har 200 000 per­so­ner kols i Nor­ge i dag. 20 000 nord­menn får kols hvert år.

3000 får kols på jobben

– Det be­tyr at 3000 av dis­se får den al­vor­li­ge syk­dom­men på grunn av for­hold i ar­beids­mil­jø­et. 30 000 er al­le­re­de ram­met.

Ar­beids­til­sy­nets sta­tis­tikk vi­ser at i un­der­kant av 50 nye til­fel­ler av kols blir meldt hvert år. Un­der­rap­por­te­rin­gen og der­av mang­len­de mu­lig­het til å få yr­kes­ska­de­er­stat­ning, er al­vor­lig for­di kols er en syk­dom som ofte for­ver­rer seg og hvor be­hand­ling ikke har stor ef­fekt på for­løp og pro­gno­se

Utsatte yrkesgrupper

Røy­king er den vik­tig­ste år­sa­ken til kols, men fort­satt ar­bei­der 10-15 pro­sent av den yr­kes­ak­ti­ve de­len av be­folk­nin­gen i yr­ker der de blir ut­satt for røyk, kje­mi­ka­li­er, støv og damp som kan føre til syk­dom­men.

Sær­lig ut­sat­t er svei­se­re, bøn­der, an­sat­te i bygg og an­legg og i smel­te­verks­in­du­stri­en.

Kilde: Kols er sterkt underrapportert Frifagbevegelse.no og Arbeidsmiljo.no.

"
Powered by Labrador CMS