Klasserom cb956965 S

Må ikke glemme det fysiske miljøet

Fokus på det psyko­sosiale arbeids­miljøet er viktig for å bedre trivsel. Men i iveren etter å etablere noe nytt og funksjonelt, glemmer mange å rette blikket bakover mot det fysiske arbeids­miljøet.

Publisert

Det skri­ver Jan-Magne Rinde i en kom­men­tar i bla­det Ut­dan­ning.

Fra den pe­da­go­gis­ke his­to­ri­en har vi fått god kunn­skap i hva som fun­ge­rer i et sko­le­mil­jø. Fun­da­men­talt for god læ­ring er det fy­sis­ke ar­beids­mil­jø­et, læ­rer­kom­pe­tan­sen, læ­rer­tett­he­ten og til­gan­gen til re­le­van­te lære­mid­ler.

I Norge har vi en byg­nings­mas­se som om­fat­ter alt fra fle­re hund­re år gam­le byg­nin­ger til nye og nye sko­ler byg­get et­ter mo­der­ne pe­da­go­gis­ke prin­sip­per. De gam­le byg­nin­ge­ne kan være ar­ki­tek­to­ni­ske per­ler, men alt­for ofte er de ned­slitt et­ter mang­len­de ved­li­ke­hold. Hva er sig­nal­ef­fek­ten av slikt van­sty­re til ele­ver og an­sat­te?

Rinde tvi­ler på om dette ut­vik­ler re­spek­ten for ma­te­ri­el­le ver­di­er. Et an­net fe­no­men er at man­ge ele­ver stu­es sam­men på små are­al. Kam­pen for å bli sett, gjør at uro og støy blir re­gel sna­re­re enn unn­tak. Også mang­len­de plan­ar­beid i fol­ke­talls­ut­vik­lin­gen gjør at sko­le­ne blir over­be­fol­ket med ele­ver. I in­du­stri­en set­tes det inn til­tak for å mi­ni­ma­li­se­re støy. Hva blir gjort av sli­ke til­tak i sko­len?

Mo­der­ne sko­ler, på sin side, byg­ges ofte med en mi­ni­ma­lis­tisk ar­ki­tek­tur og i støy­frem­kal­len­de ma­te­ria­ler. Når me­to­den for å bli sett av voks­ne i sko­len er å skri­ke høyt, er det ikke rart at adhd vi­ser en ga­lop­pe­ren­de ut­vik­ling.

Å gjø­re noe med det fy­sis­ke ar­beids­mil­jø­et i sko­le­ne, me­ner Rin­de, kan også gi po­si­ti­ve kon­se­kven­ser for det psy­ko­so­sia­le ar­beids­mil­jø­et.

Kilde: Påverkar ikkje det fysiske skolemiljøet? (Utdanning)

"
Powered by Labrador CMS