Grafer cb958567 S

Europeisk undersøkelse om arbeidsmiljø

Arbeids­miljøet i Norge er bra sammen­lignet med EU. Like­vel har Norge en høyere andel arbeids­takere som rapporterer at helsen på­virkes av arbeidet og har fra­vær grunnet helse­plager.

Publisert

Sta­tens ar­beids­mil­jø­in­sti­tutt la ny­lig fram en rap­port fra Nasjo­nal over­vå­king av ar­beids­miljø og hel­se (NOA) og sammenligner der ar­beids­mil­jø­et i Nor­ge med EU.

– Det er in­ter­es­sant at selv om sys­sel­sat­te i Nor­ge har den kor­tes­te be­tal­te ar­beids­ti­den, hvis vi leg­ger sam­men be­talt ar­beids­tid og ube­talt ar­beid, samt rei­se­tid til jobb, ”job­ber” vi lengst av alle. Sær­lig unge kvin­ner og menn med om­sorgs­an­svar har lan­ge ”ar­beids­da­ger”, sier ar­beids- og in­klu­de­rings­mi­nis­ter Bjar­ne Hå­kon Hans­sen.

Ar­beid og hel­se

I Nor­ge er det en stør­re an­del enn i EU som rap­por­te­rer at ar­bei­det på­vir­ker hel­sen. Mus­kel-/skje­lett­smer­ter er den hyp­pigst rap­por­ter­te helseplagen, og rap­por­te­res av rundt to tred­je­de­ler av sys­sel­sat­te både i Nor­ge og i EU ge­ne­relt.

Høy egen­kon­troll

Nor­ge, Sve­ri­ge, Dan­mark og Fin­land er blant de få lan­de­ne i Eu­ro­pa der gjen­nom­snit­tet av de sys­sel­sat­te opp­le­ver høye krav i ar­bei­det kom­bi­nert med høy kon­troll over egen ar­beids­si­tua­sjon og høy so­si­al støt­te.

Det­te er en op­ti­mal kom­bi­na­sjon for den sys­sel­sat­tes yt­el­se og pre­sta­sjons­evne, sam­ti­dig som den ikke in­ne­bæ­rer umid­del­ba­re ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser re­la­tert til hel­se.

Flek­si­bel ar­beids­tid er mest ut­bredt i de nor­dis­ke lan­de­ne og Ne­der­land.

Mye del­tids­ar­beid

Nor­ge, Ne­der­land og Stor­bri­tan­nia er de lan­de­ne i un­der­sø­kel­sen med mest del­tids­ar­beid, og sys­sel­sat­te i Nor­ge har ge­ne­relt la­ve­re gjen­nom­snitt­lig (be­talt) ar­beids­tid i uken enn alle EU-land.

En stør­re an­del ar­bei­der skift i Nor­ge enn i EU, men skift­ar­bei­de­re i Nor­ge rap­por­te­rer fær­re ukent­li­ge ar­beids­ti­mer.

Fy­sis­ke ut­ford­rin­ger

I alle land er gjen­tat­te el­ler en­si­di­ge arm- og hånd­be­ve­gel­ser er den hyp­pigst rap­por­ter­te er­go­no­mis­ke ri­si­ko­fak­to­ren. Nor­ske sys­sel­sat­te lig­ger på topp når det gjel­der løf­ting av men­nes­ker.

Sys­sel­sat­te i Norge rap­por­te­rer i mind­re grad enn sys­sel­sat­te i EU at de eks­po­ne­res for kje­mis­ke ri­si­ko­fak­to­rer, men er der­imot blant de som er mest ut­sat­te for bio­lo­gisk ma­te­ria­le.

Kilder: Stami og Absentia.

"
Powered by Labrador CMS