Vaskedame lite cb857772

Servicepersonell oftest utbrent

Det er i helse­sektoren vi finner den høyeste andelen personer med symp­tomer på utbrent­het. Det er imidlertid ikke helse­personellet selv, men de som støtter helse­personell som har størst risiko for å bli ut­brent, viser en studie fra Karo­linska insti­tutet i Sverige.

Publisert

Mens vi ofte hører om presset som leger og syke­pleiere blir utsatt for, er det få som snakker om kjøkken- og ren­gjørings­personalet. Det er nemlig disse som blir aller sykest av jobben.

Ulla Peterson ved Karo­linska institutet mener dette har sammen­heng med at disse yrkes­gruppene ofte befinner seg langt unna beslutnings­prosessene, og at de dess­uten ofte er i en truet posisjon, fordi de som regel er de første til å merke konse­kvensene av budsjett­kutt og ned­skjæringer.

Petersons under­søkelse om­fatter samtlige ansatte ved Lands­tinget i Kalmar Län og kon­kluderer med at leger, tann­leger og andre i ansvars­posisjon rammes mest av ut­mattelse, noe som har sammen­heng med stort arbeids­press.

Service­personalet, som har lite inn­flytelse, rammes derimot både av ut­matt­else og såkalt "dis­engagement" - de mister interessen for jobben og arbeids­oppgavene. De som "bare" blir ut­mattet, som leger og tann­leger, har langt lavere sjanse for å bli utbrente.

For de sistnevnte blir sjefene også lettere oppmerksomme på at de ansatte trenger støtte.

Les mer: LO

"
Powered by Labrador CMS