Ett av scenariene i prosjektet. (Foto: Sykehuset Innlandet)

VR-briller mot vold og trusler

Sykehuset Innlandet vil ta i bruk VR-briller i opplæringen av sykehusansatte. VR-teknologien skal bli et viktig verktøy i arbeidet med å forebygge uønskede hendelser i møte med utagerende pasienter.

Publisert

– Det er en stor underrapportering av vold og trusler blant helsepersonell, sier Frode Johansen. Til daglig er han sikkerhetsrådgiver i Sykehuset Innlandet (SI), og i tillegg prosjektleder for SAM:VR, en VR-basert opplæring i forebygging og håndtering av vold og trusler.

– Vold og trusler i arbeidslivet er også en betydelig årsak til sykefravær, derfor vil alle tiltak virke positivt, mener han.

Dette er bakteppet for Sykehuset Innlandets pågående prosjekt om bruk av VR-briller i opplæringen av sykehusansatte.

– Gjennom bruk av VR-teknologi (Virtual Reality – eller på norsk: kunstig virkelighet) ønsker vi å heve de sykehusansattes kompetanse på forebygging og håndtering av vold og trusler, opplyser Johansen. Prosjektet omfatter ansatte på sykehjem og i hjemmesykepleien.

Nyttig supplement

– Bruk av VR-briller erstatter ikke annen opplæring på dette området, men det er ett av flere tiltak og et nyttig supplement i arbeidet med å takle vold og trusler, mener Johansen.

– Dessuten er teknologien lett tilgjengelig. Vi trenger for eksempel ikke ta ut ansatte fra jobb så lenge om gangen. Opplæringen kan foregå i kortere tidsrom på arbeidsplassen, forklarer han.

Eldre multisyke

– I den pasientgruppen som de ansatte møter i sitt daglige virke, finner vi mange eldre og ofte multisyke mennesker. Dette er pasienter med et sammensatt sykdomsbilde, der for eksempel demens kan være en av diagnosene.

– Slike pasienter kan lett bli urolige og utagerende i sin atferd dersom de kjenner seg utrygge og maktesløse i sitt møte med personalet, forklarer Johansen. Da kan de ty til vold eller komme med trusler mot de ansatte.

Bevissthet og refleksjon

– Prosjektet omfatter øvelsesscenarier der målet at de ansatte skal bli mer bevisst på sin egen rolle og kommunikasjon i møtet med pasientene. Dette gjør pasientbehandlingen bedre, og respekten for pasienten øker.

– Det er viktig å ivareta pasientens integritet. At pasienten blir møtt på en god måte, gjør at vedkommende føler seg trygg i situasjonen. Det skaper mindre avmakt og frustrasjon, og risikoen for at det oppstår uønskede hendelser blir redusert. Dermed ivaretar vi både kvaliteten over pasientbehandlingen og de ansattes sikkerhet, understreker Johansen.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet startet våren 2018 og avsluttes før sommeren 2019. Det er et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet, Gjøvik kommune, Sykehuset i Østfold og Halden kommune. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.

– Øvelsene lager vi som en komplett pakke, sier Johansen. Det er en gruppeleder for 4 – 6 personer for hver opplæring. Gruppelederen vil få en manual der læringsmål, prebriefing, debriefing og ulike scenarier gjennomgås.

Fire scenarier

De fire øvelsesscenariene som allerede er ferdige, er hentet fra både sykehjem og hjemmesykepleie. Ett av scenariene fra sykehjemmet viser stell av sengeliggende pasient, og ett ute hos pasienten. Dette er to gode eksempler.

De to andre er tilsvarende dårlige eksempler på pasientbehandling. Scenariene er der for at deltakerne skal reflektere over egen rolle og fremtreden, og hva som eventuelt kan skape gode relasjoner og forebygge klassiske feil som kan utløse uønskede hendelser.

– Vi har kommet så langt i prosjektet at vi kan skreddersy andre scenarier ut fra behovet til klinikken, sier Frode Johansen, som har stor tro på denne måten å drive opplæring på.

Les mer om denne saken i siste nummer av HMS-magasinet!

- Dette er alt utstyret som skal til, sier prosjektleder Frode Johansen i Sykehuset Innlandet. (Foto: Jan Tveita)
Powered by Labrador CMS