(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Mange feil i sikkerhetsdatablader

I fjor kontrollerte Arbeidstilsynet nesten 300 virksomheter som bruker kjemikalier. 650 sikkerhetsdatablader ble kontrollert, og det ble funnet feil i 60 prosent av dem.

Publisert

– Kjemikaliene vi har avdekket med mangelfulle sikkerhetsdatablader vil bli fulgt opp overfor leverandørene, sier tilsynsleder Liv Engvik i Arbeidstilsynet.

Sikkerhetsdatabladene skal gi informasjon til dem som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier slik at de kan beskytte seg. Det er viktig at denne informasjonen er tilstrekkelig og korrekt, opplyser Arbeidstilsynet.

Personlig verneutstyr sjekket

Ved kontrollen ble det sett spesielt på noen av avsnittene i sikkerhetsdatabladene:

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoff/stoffblandingen og selskapet/foretaket.

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon.

Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr.

Aksjonen var først og fremst rettet mot kjemikalier i produktgruppene antifrost- og avisingsmidler, lim, fugemasse, sparkel og pussemidler, midler til overflatebehandling, smøremidler, poleringsmidler/voks og tekstilfargestoff, impregnerings -og blekemidler.

Avdekket mangler i stoffkartotekene

Over halvparten av de besøkte virksomhetene hadde stoffkartotek som ikke var ajourført, og hos 40 prosent av de besøkte virksomhetene manglet nødvendig informasjon om og opplæring i bruk av stoffkartoteket.

– Det er arbeidsgivers ansvar at sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som benyttes i virksomheten er tilgjengelig for arbeidstakerne og at arbeidstakerne er kjent med og forstår innholdet i dem, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet Oslo, Liv Engvik.

(Arbeidstilsynet)

Om sikkerhetsdatablader

Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier.

Leverandører av kjemikalier har plikt til å stille sikkerhetsdatablad til rådighet for mottakerne, gratis på papir eller elektronisk. "Å stille til rådighet" skal være en aktiv handling. Å legge sikkerhetsdatablader på en leverandørs hjemmeside eller i en database, er ikke nok.

En leverandør er i REACH definert som "enhver fremstiller, importør, etterfølgende bruker/nedstrømsbruker eller distributør som bringer i omsetning et stoff/stoffblanding". 

Farlige kjemikalier til yrkesmessig bruk skal ha sikkerhetsdatablad. Det vil si stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper.

(Kilde: Arbeidstilsynet)

Powered by Labrador CMS