Trenger du ekspertbistand i sykefraværsarbeidet?

Har du en ansatt som er eller har vært sykmeldt? Har dere forsøkt å løse utfordringen på arbeidsplassen – uten å lykkes?

Ekspertbistand betyr at du og arbeidstakeren får hjelp fra en nøytral person utenfra som har kompetanse på sykefravær og arbeidsmiljø, melder NAV. Eksperten skal bidra til å løse eller avklare problemet som fører til sykefravær, og foreslå tiltak som kan gjøre arbeidstakeren din i stand til å utføre arbeidet sitt. Målet er at arbeidstakeren skal komme tilbake til arbeid, eller i et annet arbeid hos samme eller en annen arbeidsgiver.

Tilskudd til ekspertbistand er et virkemiddel i IA-avtalen 2019–2022 som skal støtte opp under arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen.

Hva dekker tilskuddet?

Tilskuddet fra NAV dekker arbeidsgiverens utgifter til ekspertbistand opp til en maksimal sats. Arbeidsgiver betaler for ekspertbistanden, og krever refusjon av utgiftene fra NAV.

Tilskuddet dekker ekspertens forberedelser, arbeidet på arbeidsplassen og etterarbeid med rapporten som eksperten skal skrive etter endt gjennomføring. Utgifter til reise, kost og losji kan også inkluderes. Arbeidsgiveren må dekke andre utgifter, og utgifter utover maksimal sats. Tilskuddet gis ikke til behandling.

Kan du søke om tilskudd til ekspertbistand?

Tilskudd til ekspertbistand kan være aktuelt når

  • du har en ansatt som har langvarig og/eller hyppig gjentakende sykefravær. Arbeidstaker trenger ikke å være sykemeldt på det tidspunktet det søkes om tilskudd.
  • du og arbeidstakeren har vurdert og/eller forsøkt å løse utfordringene på arbeidsplassen uten å lykkes, som for eksempel oppfølging og tilrettelegging, eller ved kontakt med bedriftshelsetjenesten som eventuelt din virksomhet har avtale med
  • både du og arbeidstakeren ønsker hjelp.

Kontakt NAV

Det er et krav at arbeidsgiveren skal drøfte saken med NAV før du søker om tilskudd. NAV, arbeidsgiveren og arbeidstakeren skal være enige om at ekspertbistand er det mest hensiktsmessige tiltaket. NAV vil vurdere andre virkemidler, og kan støtte og veilede dere i det videre arbeidet.

Hvem kan være ekspert?

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å bestille eksperten, men vi anbefaler at du og arbeidstakeren utformer og bestiller oppdraget til eksperten sammen. Det er den konkrete saken som avgjør hva slags ekspert dere trenger.

Eksperten har kompetanse på arbeid og helsefeltet, og kan for eksempel være en fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier eller psykolog med kompetanse på områder som relasjoner og kommunikasjon på arbeidsplassen, sykefraværsoppfølging og tilrettelegging, konflikthåndtering, omstillingsarbeid, arbeidsevne- og arbeidsplassvurdering og karriereveiledning. Eksperten skal ha en offentlig godkjent utdanning eller autorisasjon på sitt fagområde, og kan ikke være ansatt i virksomheten.

Ekspertbistanden skal resultere i en rapport til arbeidsgiveren og arbeidstakeren, som beskriver årsaken til sykefraværet, og skal foreslå tiltak for tilbakeføring til arbeid.

Du må søke om tilskuddet før ekspertbistanden iverksettes. Du finner nærmere opplysninger om hvordan du søker om ekspertbistand på Navs nettsider.

(nav.no)

Powered by Labrador CMS