(Illustrasjon: Colourbox.com)
(Illustrasjon: Colourbox.com)

Mobbing knyttes til selvmordstanker

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Universitetet i Bergen knytter mobbeformer opp mot risiko for å ta sitt eget liv.

Publisert

Tidligere forskning har vist at personer som opplever seg mobbet på jobben, har økt sannsynlighet for å vurdere å ta sitt eget liv, melder STAMI. Forskere har undersøkt hvilke konkrete former for mobbing som var sterkest forbundet med selvmordstanker blant norske arbeidstakere.

Ulike mobbehandlinger

Forskerne så på ulike mobbehandlinger og om disse var forbundet med selvmordstanker etter to og fem år. Til sammen 19,1 prosent av deltakerne i studien hadde opplevd arbeidsrelatert mobbing, mens 8,2 prosent hadde opplevd personrelatert mobbing i løpet av de siste seks månedene før studien startet. 1,8 prosent hadde vært utsatt for fysisk krenkende mobbing.

Forskerne skiller grovt sett mellom personrelaterte, arbeidsrelaterte og fysisk krenkende handlinger som tre hovedformer for mobbing.

Personrelatert mobbing

Personrelatert mobbing er gjentatte negative handlinger som er rettet mot den som er utsatt som person og som skremmer eller nedvurderer den det gjelder. Sosial utstøting, ryktespredning, baksnakking, neglisjering av meninger eller kritikk av en persons vaner, utseende eller holdninger er eksempler på handlinger som kan sies å være personrelaterte.

Arbeidsrelatert mobbing

Arbeidsrelatert mobbing er gjentatte negative handlinger som gjennom å endre personens arbeidssituasjon kan sies å være utilbørlige eller krenkende. Eksempler er å overdrive kontrollen av arbeidet, gi urimelige tidsfrister, utføre handlinger som gjør det vanskelig for offeret å utføre jobben sin, eller fjerne oppgaver han eller hun er ansatt for å utføre.

Fysisk krenkende mobbing

Fysisk krenkende mobbing er gjentatte negative handlinger direkte rettet mot en arbeidstakers fysiske integritet. Eksempler på slike handlinger er fysiske overgrep eller trusler om slike overgrep, samt å bli utskjelt eller offer for spontane raseriutbrudd.

Fysiske krenking gir største risiko

Alle tre formene for mobbing var forbundet med selvmordstanker etter to år. Etter innbyrdes kontroll mellom handlingene var det imidlertid kun fysisk krenkende mobbing som var en risikofaktor for selvmordstanker to år senere. Fysisk krenkende mobbing var også den eneste risikofaktoren for selvmordstanker etter fem år.

En forklaring på hvorfor fysisk krenkende mobbing er sterkt forbundet med senere selvmordstanker er at denne type handlinger, sammenlignet med andre former for mobbing, har en mer direkte og dyptgående innvirkning på fysisk og psykisk integritet blant dem som er utsatt. En annen forklaring er at fysisk krenkende mobbing er relativt uvanlig og mindre akseptert enn andre former for mobbing, og denne type eksponering dermed oppleves som spesielt støtende og truende, ifølge forskerne.

(stami.no)

Fakta om mobbing

Forskning har dokumentert at mobbing på arbeidsplassen fører til helseproblemer som angst og depresjoner, psykosomatiske symptomer og til og med symptomer som likner post-traumatisk stresslidelse. Eksponering for mobbing er relatert til økning i psykiske og somatiske plager over tid. Samtidig viser forskning at psykiske plager også er forbundet med forhøyet risiko for senere eksponering for mobbing. Denne gjensidige sammenhengen mellom mobbing og psykiske plager indikerer dermed en selvforsterkende prosess hvor mobbing både fører til, og er en konsekvens av helseplager.

Trakassering og mobbing dreier seg om vedvarende negative handlinger mot ett eller flere individer som, reelt eller opplevd, er underlegne i den aktuelle situasjonen. Mobbing og trakassering er uønskede handlinger med store negative konsekvenser for den enkelte og for arbeidsfellesskapet.

(Kilde: STAMI)

Powered by Labrador CMS