Byggeplass-2 (Ill.foto: Colourbox.com)

Uver­dig be­hand­ling

Man­ge nor­ske virk­som­he­ter er to­talt av­hen­gi­ge av uten­landsk ar­beids­kraft for å få hju­le­ne til å gå rundt. Ja, ar­beids­inn­vand­rin­gen er så å si smø­re­ol­jen som gjør norsk øko­no­mi mer ef­fek­tiv, ut­ta­ler en sam­funns­fors­ker.

Publisert

Slik sett bur­de vårt næ­rings­liv være svært takk­nem­lig for en hjel­pen­de hånd uten­fra, uan­sett hvil­ken hud­far­ge den­ne hån­den måt­te ha.

Men her i lan­det be­hand­ler vi våre uten­land­ske ar­beids­ta­ke­re dår­lig, noe som ikke minst kom­mer til ut­trykk i sa­ken som har ver­sert i me­di­ene i se­ne­re tid.

Ansatt eller grovt utnyttet?

Jeg ten­ker selv­sagt på de pol­ske byg­nings­ar­bei­der­ne an­satt i Tøns­berg-fir­ma­et Bygg­mes­ter Ha­rald Langmyhr AS.

Skjønt an­satt er vel å ta sterkt i, grovt ut­nyt­tet er mer tref­fen­de, ikke minst med tan­ke på be­tin­gel­se­ne de har hatt: 90 kro­ner ti­men i lønn, in­klu­dert fe­rie­pen­ger, mens lov­på­lagt min­ste­lønn er 125 kro­ner pluss fe­rie­pen­ger.

Po­lak­ke­ne fikk in­gen over­tids­be­ta­ling, og alle ble truk­ket 2500 kro­ner i lønn for lo­sji, uan­sett om de be­nyt­tet seg av det kum­mer­li­ge losjitilbudet i en hvi­le­brak­ke på 10 kvad­rat­me­ter el­ler ei.

De fikk alt­så be­talt langt un­der ta­riff­lønn, men job­bet ofte 63 ti­mers uke. Fle­re har dess­uten blitt opp­sagt uten grunn.

Går utenfor det moralske

– Det er len­ge si­den jeg har opp­levd noe så jæv­lig, og det går ikke på lo­ver og reg­ler, men må­ten vi be­hand­ler men­nes­ker på.

Det­te er langt uten­for det som er mo­ralsk rik­tig og gro­ve brudd på ar­beids­mil­jø­lo­ven, ut­tal­te se­ni­or­in­spek­tør Per Gra­ne­rød i Ar­beids­til­sy­net til Af­ten­pos­ten da for­hol­de­ne ble av­dek­ket. Used­van­lig ster­ke ut­ta­lel­ser fra de kan­ter.

Dess­ver­re er ikke det­te en en­kelt­stå­en­de sak. Du tren­ger ikke lete len­ge el­ler gra­ve dypt for å stø­te på en rek­ke and­re lik­nen­de til­fel­ler.

En av fem synes det er ok

Der­for er det be­kym­rings­fullt at én av fem nord­menn fak­tisk god­tar tin­ge­nes til­stand, iføl­ge en un­der­sø­kel­se fra Ar­beids­til­sy­net.

Hver fem­te nord­mann me­ner det er greit at ar­bei­de­re får lønn som lig­ger un­der ta­riff. Un­der­sø­kel­sen vi­ser også at én av ti har brukt fir­ma­er som de mis­ten­ker for å dri­ve med so­si­al dum­ping. Åtte av ti sier vil boi­kot­te be­drif­ter som dri­ver med so­si­al dum­ping.

– Det er po­si­tivt at for­bru­ker­ne tar av­stand fra virk­som­he­ter som ut­nyt­ter uten­land­ske ar­beids­ta­ke­re. Vi re­gist­rer sam­ti­dig at 20 pro­sent ikke tar av­stand fra sli­ke virk­som­he­ter, og det er et tan­ke­kors, kom­men­te­rer di­rek­tør i Ar­beids­til­sy­net, Ing­rid Fin­boe Svend­sen.

Når lei­de du en po­lakk på lu­se­lønn sist?

Powered by Labrador CMS