Sykefravær 2007 06 22 01

Må tåle at det bannes i kjerka

Norsk syke­fraværs­debatt koker så alt­for fort ned til at arbeids­taker er snill og grei, mens ar­beids­giver har an­sva­ret for alt mellom himmel og jord.

Publisert

Vi må tåle at også det ube­ha­ge­li­ge brin­ges til torgs i en de­batt. Vi snak­ker selv­føl­ge­lig om spørreundersøkelsen Visendi har gjen­nom­ført blant nor­ske le­de­re på opp­drag fra be­man­nings­sel­ska­pet Prof­fi­ce.

Her frem­kom­mer det at 70 pro­sent av le­der­ne pe­ker ut unge un­der 35 år som en grup­pe med lav ters­kel for fra­vær. Men også 65 pro­sent av de an­sat­te peker ut kol­le­ger under 35 år – sine egne kol­le­ger og ven­ner – som en gruppe med lav ters­kel for fra­vær.

Der­som un­der­sø­kel­sen er re­pre­sen­ta­tiv for norsk ar­beids­liv, me­ner alt­så et solid fler­tall av både ar­beids­gi­ve­re og ar­beids­ta­ke­re at skoft er en reell årsak til sy­ke­fra­vær i Nor­ge.

La oss slå fast at det finnes skoft blant nor­ske ar­beids­ta­ke­re. Noe an­net vil­le være for godt til å være sant. Skoft er et pro­blem. Det kan gi ir­ri­ta­sjon både hos ar­beids­gi­ver og ar­beids­ta­ke­re.

" Kaf­fe­ters­ke­len

Opp­fat­nin­gen av hva som er le­gi­timt fra­vær og hva som ikke er det, dan­nes i stor grad rundt en kaf­fe­kopp el­ler ved uten­dørs­aske­begeret. Det­te er are­na­er der ar­beids­gi­ver sjel­den er til ste­de.

Men det betyr tro­lig hel­ler ikke så mye. Det vik­ti­ge er at de an­sat­te har en hold­ning til syke­fra­vær.

Hvis ar­beids­gi­ver be­hand­ler sine an­sat­te på en real måte, har et be­visst for­hold til triv­sels­til­tak og byg­ger lo­ja­li­tet over tid, er det all grunn til å tro at de ansatte på egen hånd vil justere sine holdninger til fravær og at fra­værs­terskelen blir høy­ere.

Sam­ti­dig må ikke ters­ke­len bli for høy. At nord­menn går på jobb når de egent­lig bur­de vært hjem­me, er tro­lig et enda stør­re pro­blem for pro­duk­ti­vi­te­ten enn selve sy­ke­fra­væ­ret. Der­for må ar­beids­gi­ver gi klart ut­trykk for at det er lov å være hjem­me når du føler deg syk.

En av seks sky­ter på gra­vi­de

18 pro­sent av le­der­ne sva­rer at de me­ner gra­vi­de har en lav ters­kel for sy­ke­fra­vær. Der­med er li­ke­stil­lings­om­bu­det – høyst for­ut­si­ge­lig – på banen og for­svarer små­barns­foreldre og gravide. Det er job­ben hen­nes. Og det er po­li­tisk kor­rekt.

Men la oss håpe at det ikke kve­ler dis­ku­sjo­nen. Vi tren­ger å dis­ku­te­re gravide­politikk på nor­ske ar­beids­plas­ser. Dis­ku­sjon ska­per kunn­skap og be­visst­het. Det er et vik­tig vir­ke­mid­del for at både gra­vi­de og and­re skal få det bedre på job­ben.

Le­de­re med for­stå­el­se

Jeg sy­nes 18 pro­sent er et po­si­tivt tall. For høyt, selv­føl­ge­lig, men det kun­ne vært så mye ver­re.

Når 70 pro­sent av ar­beids­gi­ver­ne me­ner at unge un­der 35 år har en la­ve­re ters­kel for syke­fra­vær enn and­re ar­beids­ta­ke­re, men bare 18 pro­sent sier at gra­vi­de er skoftevillige, tyder det på at nor­ske le­de­re i stor grad for­står de gra­vi­des si­tua­sjon.

Det be­tyr selv­føl­ge­lig ikke at det fin­nes le­de­re som gir blaf­fen i å til­ret­te­leg­ge ar­bei­det for den gra­vi­de ar­beids­ta­ke­ren. Ei hel­ler at det ikke fin­nes kvin­ner som har det stein­tøft i lø­pet av svan­ger­ska­pet. Men så len­ge le­de­ren har en for­stå­el­se for at gra­vi­di­tet er en til­stand og ikke en syk­dom el­ler skoft, er det håp.

" Kre­ver inn­sats fra alle

Det er så alt­for lett å peke på le­de­ren i ar­beids­miljø­spørs­mål. "Alt" er lik­som le­de­rens an­svar.

Det er på man­ge må­ter bra, men in­gen ar­beids­ta­ker kan lene seg til­ba­ke og for­ven­te at det skal kom­me en god fe som ska­per sunn­het, triv­sel og ar­beids­gle­de – uten selv å løf­te en fin­ger.

Må bli hørt

Det er in­gen grunn til å tro at ar­beids­li­vet i Nor­ge er ro­sen­rødt. Det fin­nes ty­ran­nis­ke le­de­re og det fin­nes skoftevillige an­sat­te. Dette må opp og fram i ly­set, for også det­te er en del av syke­fraværs­debatten. Dis­ku­te­rer vi kun det som er po­li­tisk kor­rekt, kom­mer vi aldri i mål.

La oss lytte til un­der­sø­kel­sen som er fore­tatt blant nor­ske le­de­re. Det fin­nes mange ledere som har vel­be­grunnede meninger om sine an­sat­tes moral. Det er ingen grunn til å tro at nor­ske le­de­re sam­ti­dig er gam­mel­dag­se el­ler uføl­som­me.

La stem­men de­res bli hørt!

Les mer:

Spørre­undersøkelsen fra Visendi

Gammeldags å skylde på kvinner (likestillings­ombudet)

Pyton skaper fravær på norske arbeidsplasser

Men pyton er også viktig for å unngå mer alvorlig fravær

Trivsel og bonus gjør at folk velger jobben fremfor senga

Ni av ti mener de kunne vært på jobb ved sykdom

"
Powered by Labrador CMS