Intervju (colourbox.com)

Den bry­som­me med­ar­bei­der­sam­ta­len

Det nær­mer seg års­skif­tet, og for man­ge virk­som­he­ter er opp­gjø­rets time kom­met.

Publisert

Er du le­der, er du gan­ske sik­kert opp­tatt av hva du har fått gjen­nom­ført i lø­pet av året vi snart har lagt bak oss.

Jeg vil tro du har det øko­no­mis­ke på det tør­re, det er tal­le­nes tale de fles­te be­kym­rer seg mest for, na­tur­lig nok. Er du rik­tig op­pe­gå­en­de, har du også so­li­de ru­ti­ner for HMS og gode mil­jø­til­tak i be­drif­ten.

Men hva med dine med­ar­bei­de­re? Har du fått gjen­nom­ført med­ar­bei­der­sam­ta­le med alle dine un­der­såt­ter i lø­pet av året? El­ler har vi truf­fet et sårt punkt her? Oser det av dår­lig sam­vit­tig­het på kon­to­ret?

Medarbeidersamtalen - verktøy for utvikling

Med­ar­bei­der­sam­ta­len er ett av de mest po­pu­læ­re og vel­bruk­te verk­tøy­ene for å ut­vik­le de an­sat­te i or­ga­ni­sa­sjo­nen.

Må­let er å opp­nå bed­re pre­sta­sjo­ner og et godt ar­beids­mil­jø. Med­ar­bei­der­sam­ta­len blir brukt med et lønn­lig håp om at det­te skal være en sam­ta­le som med­ar­bei­der­ne opp­le­ver som po­si­tiv. Den skal bi­dra både til mer mo­ti­ver­te med­ar­bei­de­re, stør­re lo­ja­li­tet og til­hø­rig­het til or­ga­ni­sa­sjo­nen, og bed­re ar­beids­pre­sta­sjo­ner.

Det mang­ler ikke på lov­ord om medarbeidersamtalens for­tref­fe­lig­het, og tro­en på gode re­sul­ta­ter har gjort at det i dag knapt fin­nes noen or­ga­ni­sa­sjon, of­fent­lig el­ler pri­vat, som ikke prak­ti­se­rer med­ar­bei­der­sam­ta­ler i en el­ler an­nen form

- Ikke populær hos alle

Men for­tvil ikke om sam­vit­tig­he­ten gna­ger deg. Iføl­ge Bård Kuv­aas, pro­fes­sor i or­ga­ni­sa­sjons­psy­ko­lo­gi ved Han­dels­høy­sko­len BI, fal­ler ikke med­ar­bei­der­sam­ta­len i like god jord hos alle.

Fak­tisk er det om­trent like man­ge som ikke er for­nøy­de med den, som de som me­ner at den gir po­si­tivt ut­byt­te, vi­ser en un­der­sø­kel­se den sam­me Kuv­aas har gjen­nom­ført.

Som om det ikke var nok: Kuv­aas fin­ner in­gen sam­men­heng mel­lom en po­si­tiv opp­le­vel­se av med­ar­bei­der­sam­ta­len og bed­re ar­beids­pre­sta­sjo­ner. Sna­re­re tvert imot: Stu­di­en vi­ser at de bes­te og mest selv­gå­en­de med­ar­bei­der­ne fak­tisk har ne­ga­tivt ut­byt­te av sam­ta­len, selv om de opp­le­ver den som nyt­tig. Pro­fes­so­ren skal visst­nok selv ha blitt over­ras­ket over fun­net.

Kutte ut medarbeidersamtalen?

Be­tyr det­te at vi rett og slett skal kut­te ut med­ar­bei­der­sam­ta­len? De­fi­ni­tivt ikke. Det vil­le være å hel­le bar­net ut med ba­de­van­net. Det er frem­de­les man­ge av oss som har stort ut­byt­te av med­ar­bei­der­sam­ta­len.

Den in­spi­re­rer frem­de­les til triv­sel og bed­re ar­beids­pre­sta­sjo­ner. Og sist, men ikke minst: Det er en av de få gan­ge­ne i lø­pet av ar­beids­året vi har sjan­sen til å snak­ke med sje­fen vår sam­men­hen­gen­de i mer enn fem mi­nut­ter!

Med venn­lig hil­sen Jan Tvei­ta (sign.)

Re­dak­tør

Powered by Labrador CMS