I 2004 var Jo Minken sikkerhets- og beredskapsleder for industrivernet ved Dynea i Lillestrøm. I dag er han HMS- og kvalitetsleder i samme bedrift. (Foto: Jan Tveita)
I 2004 var Jo Minken sikkerhets- og beredskapsleder for industrivernet ved Dynea i Lillestrøm. I dag er han HMS- og kvalitetsleder i samme bedrift. (Foto: Jan Tveita)

Flere vil få industrivern

Flere virksomheter må regne med å etablere industrivern. Dette gjelder innenfor verksted, godshåndtering og gjenvinning av avfall.

Publisert

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sendte nylig ut på høring forslag til endringer i forskrift om industrivern. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO).

Hovedårsaken til de foreslåtte endringene er å fange opp virksomheter som driver aktiviteter med potensial for uønskede hendelser med alvorlige konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle verdier, skriver NSO på sine nettsider.

Gjenvinningsbedrifter

Gjenvinningsanlegg er allerede omfattet av forskriften, men flere av disse er registrert som transportører av avfall og faller utenfor kravet om industrivern. Endringen fører til at også disse nå, i likhet med andre gjenvinningsanlegg, blir omfattet gjennom Næringskode 38 – Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall. For å tydeliggjøre at det er håndteringen av avfallet på gjenvinningsanleggene som nå skal fanges opp, er det lagt til følgende tillegg: – dersom det foregår sortering eller bearbeiding av avfallet.

– Forslaget innebærer at bedrifter som håndterer avfall på gjenvinningsanlegg med 20 sysselsatte eller flere, må omfattes av industrivernet. Selve transporten blir ikke pålagt industrivern, men anleggene. Det har vært flere branner og personskader i disse virksomhetene de siste årene, sier Inger Hanne Bye, jurist i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.

Gods og verksteder

Virksomheter som kommer inn under Næringskode 52.10 – Lagring, er i dag omfattet av forskrift om industrivern, men i endringsforslaget er flere næringskoder som i praksis driver samme type håndtering av gods, som for eksempel engrosfirma og spedisjonsfirma, foreslått omfattet.

Bilverksteder er i dag omfattet av plikten til å etablere industrivern. Nå foreslås det at virksomheter som har eget verksted knyttet til utleie av bygg- og anleggsmaskiner skal ha industrivern.

– Hensikten med endringene er at virksomhetene skal være forberedt på hendelser for å ivareta de sysselsatte på best mulig måte, understeker Bye.

Grensen for krav om industrivern foreslås endret fra 40 til 50 sysselsatte for de virksomhetene som driver med varig tilrettelagt arbeid og arbeidstrening.
Andre forslag til endring er at innsatsleder skal hete fagleder industrivern, som er i tråd med Håndbok for redningstjenesten som ble utgitt tidligere i år.

Det er sendt ut forslag til høring. Du kan lese mer om saken på nso.no.

(nso.no)

Powered by Labrador CMS