Er digital diskriminering årsaken til at seniorene utstøtes av arbeidslivet? (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Flere seniorer velger pensjon

Flere 60-åringer gleder seg til å gå av med pensjon, og færre ønsker å fortsette å jobbe etter at de får rett til pensjon. – Bekymringsfullt, mener Senter for Seniorpolitikk (SSP).

Publisert

Siden 2003 har Norsk seniorpolitisk barometer målt arbeidstakeres holdninger til å jobbe lenger. I mange år har barometeret vist en stadig mer positiv holdning til å jobbe lenge, men årets undersøkelse viser flere utviklingstrekk det er stor grunn til å være oppmerksom på.

Færre ønsker å fortsette i arbeid etter at de har rett til pensjon. Undersøkelsen registrerer et fall i alle aldersgrupper fra 40 år og oppover. I aldersgruppen 60 år og eldre har andelen som ønsker å arbeide etter man har rett til pensjon, falt fra 75 prosent i 2010 til 54 prosent i årets undersøkelse. Få (18 prosent) over 50 år sier det er sannsynlig at de vil fortsette i arbeid helt fram til fylte 72 år.

Flere gleder seg til å gå av med pensjon. Vi registrerer en økning i alle aldersgrupper fra 40 år og oppover. Særlig i aldersgruppen 60 år og eldre er det langt flere som gleder seg til pensjonisttilværelsen: 44 prosent svarer at de gleder seg, mot 31 prosent i 2017.

– Et tankekors

– Norsk økonomi og det norske velferdssamfunnet er avhengig av at vi jobber lenger. Ett års forlenget yrkesaktivitet vil gi opp mot 40 milliarder kroner i økt verdiskaping. Det er derfor et tankekors at stadig flere gleder seg til pensjonsalder, og bekymringsfullt at færre enn tidligere ønsker å arbeide til de er 70 år, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk (SSP).

Digital diskriminering

Barometeret viser i år som tidligere år at diskriminering på grunn av alder generelt er lite utbredt i norsk arbeidsliv. Men på ett punkt er det et klart unntak: Over halvparten av yrkesaktive har opplevd at yngre arbeidstakere blir foretrukket ved innføring av ny teknologi eller nye arbeidsmåter.

– «Digital diskriminering» ser ut til å være en relativt utbredt form for forskjellsbehandling. Det er svært beklagelig, og kan gjøre det vanskelig for seniorene å skaffe seg den kompetansen som kreves for å henge med i omstillingene i arbeidslivet. Arbeidsplassen er en velegnet læringsarena for seniorene, men det forutsetter at man får være med og delta der det skjer, sier Østerud.

Stanger i taket

Dagens yrkesaktive oppgir i årets barometer at de i gjennomsnitt ønsker å tre ut av arbeidslivet når de er 65,7 år. Det er nesten mer enn fem år mer enn i 2003, men det har vært en liten nedgang de siste tre årene.

– Mye tyder at vi nå stanger i taket når det gjelder økt yrkesdeltakelse og å få flere seniorer til å jobbe lenger. Effekten av pensjonsreformen ser ut til å være tatt ut. Det er derfor nødvendig med flere, nye grep for å få flere til å fortsette lenge nok til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn.

Barometeret viser også at holdningene overfor de aller eldste arbeidstakerne er i endring. Seks av ti mener at arbeidstakere over 70 år har like gode arbeidsprestasjoner som sine litt yngre kolleger. Dette er likevel en kraftig nedgang, og særlig fra toppåret i 2014 da nær åtte av ti mente at 70-åringene var vel så produktive som de som er 10-15 år yngre.

– Dersom denne utviklingen skyldes at de eldste arbeidstakerne i mindre grad får delta i innføring av ny teknologi og nye arbeidsmåter, må vi rope et varsko. Både unge og eldre arbeidstakere trenger å utvikle sin digitale arbeidslivskompetanse i fremtiden, sier Østerud.

(Pressemelding fra SSP)

Om Seniorpolitisk barometer

Ipsos har på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk gjennomført Norsk seniorpolitisk barometer 2018. Undersøkelsen er i år gjennomført for 16. gang. Barometerets tall baserer seg på svar fra 1000 arbeidstakere i alle aldersgrupper og 1200 ledere i både privat og offentlig sektor.

Hele undersøkelsen kan lastes ned ved å trykke her.

Powered by Labrador CMS