Ny faktabok om arbeidsmiljø og helse

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2021 oppsummerer de viktigste funnene og de lange linjene i STAMIs overvåking av arbeidsmiljø og helse i Norge. Den blir et godt hjelpemiddel for arbeidsmiljøarbeidet i norske virksomheter fremover.

Publisert

Hva er arbeidsmiljø?

Arbeidsmiljø – handler om arbeidet og

  • er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
  • er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og krever derfor ulike tilnærminger
  • påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomheters resultater og produktivitet.

(Kilde: STAMI)

Faktaboka kartlegger endringer i arbeidsforhold siden begynnelsen av 2000-tallet og undersøker arbeidsmiljøutviklingen, der hvor den har vært positiv og der hvor den ikke har vært like god, melder stami.no. Den fremhever også hvilke yrker og bransjer som er mest utsatte for dårlige arbeidsforhold og som har høyt arbeidsrelatert sykefravær.

Kunnskap for et bærekraftig arbeidsliv

For å opprettholde et bærekraftig arbeidsliv i fremtiden, er kunnskap om hvilke arbeidsmiljøfaktorer som påvirker arbeidshelsen og arbeidsrelatert sykefravær, og om hva som skal til for å forebygge og fremme god helse og jobbengasjement, helt nødvendig.

− Arbeidsmiljøet påvirker ansattes helse og trivsel og har betydning for virksomhetenes produktivitet. Faktaboka skal bidra til å tydeliggjøre og bevare de positive sidene i arbeidsmiljøet samtidig som man avdekker nye framvoksende utfordringer, sier Berit Bakke, avdelingsdirektør ved STAMIs avdeling Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA).

Gode tilstander i norsk arbeidsliv

Norsk arbeidsliv er i god stand, med 90 prosent som er fornøyde og opp mot 86 prosent som er godt motiverte. Samtidig skal hele arbeidslivet forbedre seg enda mer. I tillegg har vi fortsatt bransjer og yrker med utfordringer.

− Her er det et uforløst potensial i hvordan vi jobber med arbeidsmiljøet vårt som kan utløses gjennom forebygging med kunnskapsbaserte tiltak og tilrettelegging av arbeidet. Faktaboka er et godt hjelpemiddel for å vise retning for det viktige arbeidsmiljøarbeidet fremover, mener Bakke.

Godt redskap i IA-arbeidet

Godt forebyggingsarbeid er altså en grunnstein for å nå målsettingene i IA-avtalen, der arbeidsmiljøets betydning for et bærekraftig norsk arbeidsliv med høy sysselsetting og gode velferdsordninger er tungt vektlagt.

Viktig å jobbe forebyggende

Det er en dokumentert sammenheng mellom godt arbeidsmiljøarbeid, lavt sykefravær og høy motivasjon, og det er også en tydelig sammenheng mellom dårlig arbeidsmiljøarbeid, høyt sykefravær og lav motivasjon.

Arbeidsmiljø i og etter pandemien

I tiden fremover skal norsk arbeidsliv finne form etter en langvarig pandemi. Da vil kunnskap om arbeidsmiljøet vi har hatt til nå ha stor betydning.

Store deler av 2020 og første halvår av 2021 kan karakteriseres som en unntaksperiode som har påvirket mange parametere i arbeidslivet på ulike nivåer. I den akutte fasen av pandemien er det rimelig å anta at endringene i arbeidsmiljøet har blitt ansett som mindre viktige enn å håndtere viruset og sikre at virksomhetene overlever på kort sikt. Et viktig spørsmål blir da hva som vil skje med det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i tiden som kommer.

− For at arbeidslivet skal være best mulig rustet til å møte de pågående endringene, mener STAMI at virksomhetene igjen bør rette oppmerksomheten mot eget arbeidsmiljøarbeid. Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2021 gir et kunnskapsgrunnlag som vi mener kan bidra til konstruktive diskusjoner om veien videre, sier Berit Bakke.

Hovedtyngden av dataene i årets faktabok er samlet inn rett i forkant av pandemien og har stor betydning for et arbeidsliv utenfor en pandemi. Neste faktabok vil bygge på data samlet inn i årene etter pandemien, og vil gi oss et klarere bilde av hvor omfattende konsekvensene av pandemien ble, og hvordan de kommer til å bli for arbeidslivet over tid.

Du kan laste ned Faktabok om arbeidsmiljø og helse her.

(stami.no)

Powered by Labrador CMS