Bonde-med-støvmaske
Bonde-med-støvmaske

Mange bønder dropper støvmaske

Mange norske bønder bør bli flinkere til å bruke støvmaske, viser en ny undersøkelse. En stor andel har heller ikke kartlagt kjemikaliefaren på egen gård.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

28 prosent av bøndene bruker støvmaske noen ganger, men sjeldnere enn HMS-anbefalingene tilsier, ifølge en undersøkelse foretatt av Agri Analyse for Landbruksforsikring. Drøyt fem prosent bruker aldri maske, heter det i en pressemelding.

Økt risiko for kols

– En tredjedel bør med andre ord legge om vanene sine for å minske risikoen for lunge- og luftveissykdommer, sier Svend Trygve Kvarme, rådgiver i Landbruksforsikring.

58 prosent svarer at de enten som regel eller alltid bruker maske når behovet tilsier det. Resten oppgir at spørsmålet ikke er aktuelt for dem.

Blant gårdbrukerne finnes det en rekke undergrupper med forhøyet risiko for luftveisplager, ifølge Jan Elgvang, fagsjef i Norsk Landbruksrådgivning.

– Det gjelder særlig de som eksponeres for jord og støv samt hud og hår fra dyr. Grisebønder som ikke bruker maske er for eksempel enda mer utsatt for kols enn storrøykere. Også de som driver med høns utgjør en risikogruppe, sier Elgvang.

Skadelige kjemikalier

I undersøkelsen ble bøndene også spurt om det er kartlagt hva slags eksponering for kjemikalier de kan bli utsatt for under arbeid på gården. 32 prosent krysset av for nei. Fire prosent svarte vet ikke.

– Her skulle vi egentlig hatt ja fra samtlige, for i henhold til lov og forskrift er dette et krav til alle, norske bedrifter. Resultatet viser at det fortsatt er behov for informasjon og veiledning for å få landbruket opp på ønsket nivå når det gjelder helse, miljø og sikkerhet.

7,5 prosent av bøndene oppga at de selv har opplevd helseplager som følge av kontakt med kjemikalier på gården. 2,4 prosent svarte vet ikke.

– I tillegg kommer nok en del situasjoner som man i ettertid ikke tenker på som en kjemikalierelatert skade, for eksempel utslett, sviende øyne eller allergiske reaksjoner som bare var kortvarige. Gode rutiner og riktig bruk av verneutstyr kan dempe forekomsten også av slike hendelser, sier Elgvang.

Bruker ofte hørselvern

Undersøkelsen har også kartlagt bruken av hørselvern. Fire av ti bønder svarer at de alltid bruker hørselvern i situasjoner der det er anbefalt. I tillegg oppgir 45 prosent at de som regel gjør det. Snaut 14 prosent sier at de kun bruker hørselvern av og til, mens mindre enn én prosent innrømmer at de aldri benytter slikt verneutstyr.

– Dette er et sterkt og gledelig resultat, som også forteller noe om at informasjon og holdningsarbeid kan gi resultater over tid. Hørselvern har vært et tema i mange år, så vi får håpe at den samme, positive utviklingen vil vise seg på andre områder, sier Svend Trygve Kvarme i Landbruksforsikring.

Han mener den yngre generasjonen blant bøndene er mer oppmerksomme på egen helserisiko enn det som var vanlig tidligere.

– De er jo bedriftsledere som virksomheten gjerne er helt avhengige av på kort sikt. Det gjør arbeidet med å forebygge sykdom og skader ekstra viktig. Bevisstheten om dette vil trolig også føre til økt innsats når det gjelder HMS i landbruket de nærmeste årene, sier Kvarme.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS