Krysspress-CB8614888

Krysspress skaper depresjon

Motstridende krav og opplevelsen av å være i konstant rollekonflikt er den enkeltfaktoren som i størst grad gjør oss engstelige og deprimerte på jobb.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Dette viser en ny arbeidslivsstudie forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har gjennomført, skriver Dagsavisen.

Til nå har nesten all forskning på arbeidsmiljø sett på betydningen av generelle faktorer som «krav», «grad av kontroll» og «belønning». I studien som nå er publisert, har forskerne forlatt sekke­betegnelsene og gått dypere ned i materien, opplyser avisen.

Fire viktige helsefaktorer

Det viser seg da at det spesielt er fire faktorer på jobben som peker seg ut som mest betydningsfulle for arbeidstakernes psykiske helse og graden av angst og depresjon:

● Rollekonflikt: Handler om å motta motstridende krav og forespørsler fra for eksempel overordnede sjefer eller kunder. Eller det å måtte utføre oppgaver man selv synes man ikke burde utføre.

● Støtte: Det å oppleve støtte fra sin nærmeste leder i form av hjelp og gode tilbakemeldinger, har stor innvirkning på jobbhverdagen.

● Rettferdighet: Det viser seg også at hvorvidt sjefens avgjørelser oppleves som rettferdige er viktig for vår psykiske helse totalt sett.

● Utfordringer: Også opplevelsen av å få positive utfordringer i jobben er av avgjørende betydning for trivsel og ­motivasjon.

– De tre siste punktene er på mange måter en slags vaksine mot å utvikle angst eller depresjon, sier forsker Stein Knardahl.

Han forteller at poenget med studien var å få kunnskap om hvilke spesifikke forhold som har betydning for de ansattes psykiske helse.

– Kunnskap om konkrete forhold kan brukes til praktiske tiltak og forbedringsarbeid på arbeidsplassen. Mye av det som i dag gjøres for å få ned sykefraværet, er preget av skippertak og helt generelle tiltak man kjøper hos konsulenter. Våre funn tyder på at det er nødvendig å gå grundigere til verks og gjøre det mulig å være mer målrettet, sier Knardahl.

Tidligere forskning knyttet til muskel– og skjelettsykdommer har også pekt på rolle­konflikter som noe av det mest belastende i en arbeidssituasjon. Ifølge Verdens helse­organisasjon (WHO), er depresjon en ledende årsak til sykdomsbyrden i middels– og høyinntektsland. Selv om det å være i jobb vanligvis blir ansett som positivt for arbeidstakeres helse, er det vist at «nettoeffekten» på den mentale helsen avhenger av gunstige psykososiale forhold på jobb.

– Faktorene som vi har funnet fram til står nok ikke på dagsorden hos mange ledere, forklarer Stami-forskeren.

Gi gode tilbakemeldinger

Han mener flere bedrifter bør skaffe seg et bredere kunnskapsgrunnlag om forhold på arbeidsplassen.

– Ledelse handler om mer enn at ansatte blir sett og rost. Utrede og redusere rollekonflikter, behandle alle rettferdig, gi gode tilbakemeldinger og sørge for positive utfordringer, bør være viktige krav til ledere på alle nivåer, sier forsker Stein Knardahl ved Stami.

(dagsavisen.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS