Landskapsfoto.
FAREFULL ARBEIDSPLASS: Anleggsarbeidet på ny E8 mellom Sørbotn og Laukslett i Troms går i skredutsatt terreng.

Daglig skredvarsling skal sikre anleggsarbeidere

Anleggsarbeidere på den nye hovedfartsåren inn til Tromsø jobber i krevende og skredutsatt terreng. Norges Geotekniske Institutt skal gjøre arbeidsplassene sikrere.

Når det bygges vei i skredutsatt terreng, innebærer det ofte sikkerhetstiltak som skredvoller eller skredtuneller for å sikre tryggere ferdsel for trafikantene, men hva med sikkerheten til de som bygger veien?

Områdene rundt Tromsø har store høydeforskjeller, bratte fjellsider og langvarige snørike vintersesonger. E8-traseen mellom Sørbotn og Laukslett bygges i tidvis svært skredutsatt terreng.

Krevende område

Utvidelsen av veien er et arbeidsfellesskap mellom Metrostav Norge og Bertelsen & Garpestad.

NGI – Norges Geotekniske Institutt – er engasjert for å bistå med sikkerhetstiltak på arbeidsplassen og daglig skredvarsel i vinterhalvåret.

– Noe av byggearbeidet – spesielt med renovering og utvidelse av eksisterende skredsikring og bygging av nye skredsikringstiltak – foregår midt i kjente skredbaner. I dette området kan det gå store skred, og i enkelte områder kan skred løsne relativt ofte. Det er mildt sagt et krevende område å bygge i, sier Holt Hancock, skredvarsler og forsker hos NGI, i en pressemelding.

Trygt å bygge – trygt å kjøre

Langs veistrekningen har det vært skredulykker tidligere. Veien er skredutsatt og skal sikres, men veiarbeidere må også være trygge i arbeidet de skal utføre når de er på jobb.

Skredsikkerhet for anleggsarbeiderne under byggingen håndteres ved å innlemme rutiner og tiltak relatert til NGIs daglige skredfarevurderinger i entreprenørens arbeid- og HMS prosedyrer.

– Det viktigste er at vi ikke skal ha arbeidere i faresoner når det er fare for at det kan gå skred som treffer anlegget. For å kjenne til denne faren er vi helt avhengig av den daglige skredvarslingen fra NGI, sier Silje Dahl Jacobsen. Hun er assisterende anleggsleder fra entreprenør Bertelsen & Garpestad AS.

Planlegger arbeidet etter skredvarsel

Skredvarselet utarbeides på bakgrunn av vær- og snødata, snødekkeobservasjoner, befaringsobservasjoner, bilder og observasjoner fra entreprenør på stedet.

– Daglig skredvarsel inneholder en vurdering av skredfare for hvert delområde hvor arbeid skal pågå denne dagen. Entreprenøren vil bruke denne vurderingen for å planlegge arbeid i de ulike anleggsområdene på den tryggeste måten, og unngå arbeid i de farligste stedene, forteller Hancock.

Som en del av den daglige stedsspesifikke skredvarslingstjenesten, lages varsler som tar hensyn til lokale vær- og snøforhold for området.

Skredvarslet indikerer sannsynligheten for at et skred kan treffe anleggsområdet - altså treffsannsynlighet. Basert på denne vurderingen iverksettes tiltak utviklet i samarbeid med entreprenøren for å redusere risikoen.

NGI

NGI – Norges Geotekniske Institutt - er et uavhengig forskningsinstitutt innen geoteknikk og andre ingeniørrettede geofag.

Instituttet har kontorer i Norge (Oslo og Trondheim), USA (Houston) og Australia (Perth), og har internasjonalt anerkjente laboratorier.

NGI ble formelt opprettet 1. januar 1953, underlagt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF). I 1985 ble NGI omgjort til en selvstendig stiftelse. Driftsvirksomheten (forskning og rådgivning) ble 1. januar 2024 overført til Norges Geotekniske Institutt AS, et aksjeselskap som eies 100 % av stiftelsen NGI.

Kompetanse og utstyr

Han presiserer at god dialog og kunnskapsutveksling mellom entreprenør og skredvarsler er viktig for å få så presise og gode risikovurderinger som mulig.

Det skal ikke være slik at anleggsarbeiderne føler seg utrygge når de er på jobb. I tillegg til skredvarsling økes sikkerhet og trygghet på arbeidsplassen med økt kompetanse og sikkerhetsutstyr.

– I tillegg til skredvarslingen har vi skredutstyr tilgjengelig flere steder langs strekningen og alle som jobber her får opplæring i skredhåndtering og redning, sier Jacobsen.

Kurs i kameratredning

NGI holder kurs i sikkerhet knyttet til snøskred på arbeidsplass. Dette omfatter alt av lover og forskrifter som gjelder for skredutsatte arbeidsplasser, i tillegg til grunnleggende skredkunnskap og sikkerhetsrutiner som de som jobber ute i feltet må være kjent med.

– Det er ikke et skredkurs for friluftslivsfolk. Kurset er tilpasset anleggsplassen og gir en god gjennomgang av det aktuelle anlegget, rutiner, sikkerhetstiltak og bruk av sikkerhetsutstyr, sier Christian Jaedicke, prosjektleder for snøskredvarslingen på NGI.

Formålet er at de som jobber i utsatt terreng skal føle seg trygge, og vite hva de skal gjøre i enhver situasjon.

– Grunnleggende kameratredning og redningsøvelse er den beste kursingen for å gi trygge rammer på en krevende arbeidsplass, sier Jaedicke.

I løpet av høsten oppretter NGI lokalkontor i Tromsø. Kontoret vil bidra til å styrke den geofaglige rådgivningen og forskningen i Tromsø-regionen.

Powered by Labrador CMS