Etter en storbrann på avfallsanlegget til Ragn-Sells AS på Furnes i 2018 investerte gjenvinningsselskapet blant annet i automatiske slokkeroboter. Nå skal det ikke brenne mer på avfallsanlegget.
Etter en storbrann på avfallsanlegget til Ragn-Sells AS på Furnes i 2018 investerte gjenvinningsselskapet blant annet i automatiske slokkeroboter. Nå skal det ikke brenne mer på avfallsanlegget.

Skal sjekke brannsikkerheten i avfallsanlegg

I oktober vil myndighetene gjennomføre et landsdekkende tilsyn på norske avfallsanlegg. Tilsynet omfatter brannsikkerheten og hvordan anleggene begrenser miljøskadene, hvis ulykken først er ute.

Publisert

Bakgrunnen for tilsynsaksjonen er et betydelig antall branner og branntilløp i avfallsanlegg de siste årene, heter det i en pressemelding fra Miljødirektoratet. Siden 2016 er det registrert over 200 branner i norske avfallsanlegg. Det antas at det i tillegg har vært en rekke branntilløp, som ikke vises i statistikkene. Noen av brannene har vært svært alvorlig og er fulgt opp med reaksjoner fra myndighetene.

Myndighetssamarbeid om brannsikkerhet

Miljødirektoratet og DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har derfor gått sammen om å komme disse brannene til livs, og høstens tilsynsaksjon er et ledd i dette arbeidet. Det vil bli tilsyn i alle fylker. Fylkesmannen og lokalt brann- og redningsvesen vil gjennomføre tilsynene på anleggene.

Målet med tilsynet er å redusere branner og miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg. Vi kontrollerer derfor at virksomhetene jobber forsvarlig med forebyggende arbeid for å hindre brann, og med å redusere miljøpåvirkningen dersom en brann først oppstår.

– Skal avfallsanleggene klare å hindre brann, er det nødvendig å vite hvorfor brann oppstår. Det er avgjørende med gode risikoanalyser, og kontroll av det forebyggende arbeidet blir sentralt i tilsynsaksjonen, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

Slokkevannet kan skade miljøet

Å slokke branner i avfallsanlegg kan være svært krevende og i noen tilfeller ta mange dager. Brannene kan gi utslipp av giftig røyk, og utslipp av brannskum og slokkevann kan forurense miljøet nær anlegget.

– Vi vil kontrollere at avfallsanleggene har vurdert miljørisikoen av en brann i sine omgivelser og har avbøtende tiltak på plass for å begrense eventuelle skader, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Brannrisikoen varierer betraktelig

Avfallsanleggene er svært forskjellige med hensyn til hva slags typer og mengder avfall de tar imot, hvordan avfallet lagres og behandles. Risikoen for brann vil med andre ord variere fra anlegg til anlegg. Beliggenhet, for eksempel nærhet til bebyggelse, boliger og industri, til sårbar natur, vann og jordbruksområder er også avgjørende for hvor stor skade en brann kan gjøre.

Fylkesmannen og brann- og redningsvesenet velger selv ut hvilke anlegg de skal kontrollere i denne aksjonen, basert på lokal kunnskap og risikovurdering.

Den landsdekkende tilsynsaksjonen vil bli gjennomført i oktober 2020. Resultatene fra tilsynet skal etter planen være klare i mars 2021 og vil bli fulgt opp av tilsynsmyndighetene. Der vil eventuelle behov for regelendringer eller andre tiltak bli beskrevet.

(Pressemelding fra Miljødirektoratet)

Powered by Labrador CMS